Języki formalne i techniki translacji 2014

Wtorek 1515 - 1655 C-13/0.31 wykład

Czwartek 730 - 900 TN C-7/303 ćwiczenia - dr Filip Zagórski

Czwartek 730 - 900 TP C-7/303 ćwiczenia - dr Filip Zagórski

Czwartek 1315 - 1500 TN C-7/303 ćwiczenia

Czwartek 1315 - 1500 TP C-7/303 ćwiczenia

Poniedziałek 1115 - 1300 TN D-1/317.4 laboratorium

Poniedziałek 1115 - 1300 TP D-1/317.4 laboratorium

Czwartek 1515 - 1655 TN D-1/317.4 laboratorium

Czwartek 1515 - 1655 TP D-1/317.4 laboratorium

Czwartek 1705 - 1845 TN D-1/317.4 laboratorium

Czwartek 1705 - 1845 TP D-1/317.4 laboratorium

Egzamin: pierwszy termin - środa 4 lutego, 720-900, D-1/301; drugi termin - czwartek 12 lutego, 720-900, D-1/301.

Wyniki projektu i obu terminów egzaminu
(Prace można obejrzeć w poniedziałek 16 lutego między 815 a 1000 w D-1/214)


Literatura

 1. A.V. Aho, R. Sethi, J.D. Ullman, Kompilatory. Reguły, metody i narzędzia, WNT, Warszawa 2002, (ISBN: 83-204-2656-1)
 2. J.E. Hopcroft, R. Motwani, J.D. Ullman, Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń, WNT, Warszawa 2005 (ISBN 83-01-14502-1)
 3. J.E. Hopcroft, J.D. Ullman, Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń, WNT, Warszawa 1994 (ISBN 83-01-11298-0)
 4. T.H. Cormen, Ch.E. Leiserson, R.L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa 1997 (ISBN 83-204-2144-6)
 5. Studia Informatyczne - Podstawy kompilatorów (http://wazniak.mimuw.edu.pl/)

Listy zadań na ćwiczenia


Listy zadań na laboratorium


Tematy wykładów (w przybliżeniu)

 1. Wprowadzenie do wykładu. DFA, NFA i RE. PDF File
 2. Równoważność DFA, NFA i RE. Minimalny DFA. PDF File
 3. Własności języków regularnych. Analiza leksykalna. PDF File (przykład z wykładu ZIP File)
 4. Gramatyki bezkontekstowe. Postacie normalne Chomsky'ego i Greibach. PDF File
 5. Automat ze stosem (PDA). Równoważność PDA i gramatyk bezkontekstowych. PDF File
 6. Własności języków bezkontekstowych. PDF File
 7. Zstępująca analiza składniowa. PDF File
 8. Gramatyki typu LL(k). PDF File
 9. Analiza wstępująca. Gramatyki LR(k). PDF File (przykład z wykładu ZIP File)
 10. Gramatyki SLR, LR(1) i LALR. PDF File
 11. Translacja sterowana składnią i zależności kontekstowe. PDF File (przykład z wykładu ZIP File)
 12. Synteza kodu i środowisko czasu wykonywania. PDF File
 13. Hierarchia Chomsky'ego. PDF File
 14. Wstęp do teorii obliczeń
 15. Podsumowanie wykładu. PDF File

Zasady zaliczenia grupy kursów

Zaliczenie ćwiczeń

 1. Zasadniczym celem ćwiczeń jest ułatwienie studentom samodzielnej pracy nad opanowaniem materiału w czasie całego semestru. Ocena z ćwiczeń jest oceną jakości i intensywności pracy studenta w czasie semestru.
 2. Wykładowca ogłasza z odpowiednim wyprzedzeniem listy zadań do samodzielnego rozwiązania przed zajęciami. Na ćwiczeniach studenci prezentują rozwiązania zadań. W trakcie rozwiązywania wyjaśniane są wątpliwości dotyczące rozwiązania oraz przedstawiane alternatywne rozwiązania.
 3. Podstawą do wystawienia oceny są wyniki krótkich sprawdzianów. Sprawdziany będą polegały na rozwiązaniu jednego zadania i punktowane od 0 do 5. Materiałem obowiązującym na sprawdzianie są tematy przerobione na trzech poprzednich ćwiczeniach. Sprawdziany przeprowadzane są bez uprzedniej zapowiedzi. Nieobecność na sprawdzianie daje 0.
 4. Podstawą do obliczenia oceny z kursu jest średnia ze sprawdzianów zaokrąglona w górę do 0.5. Średnia może być podwyższona przez prowadzącego w zależności od aktywności studenta na ćwiczeniach.
 5. Decyzję odnośnie wyboru zadań do rozwiązania podejmuje prowadzący.
 6. Dodatkowym warunkiem zaliczenia jest oddanie przez studenta w formie pisemnej (PDF) wyznaczonych zadań. Oddawane zadanie powinno być rozwiązane dokładnie, w sposób formalny i przejrzysty. Zadanie wyznacza prowadzący ćwiczenia.
 7. Punktacja nie podlega poprawianiu po zakończeniu zajęć.

Zaliczenie laboratorium

 1. Na laboratoriach studenci powinni oddawać implementacje list przygotowanych do kursu.
 2. Listy powinny być oddane najpóźniej na ostatnich zajęciach przed datą podaną na liście.
 3. Oddawane rozwiązania powinny być samodzielnie napisane.
 4. Ostatnie zadanie (projekt kompilatora) podlega wspólnej ocenie dla całego roku według kryterium poprawności i szybkości wynikowego kodu. Oceny są przyznawane w następujący sposób: najlepsze 5 rozwiązań - ocena 5.5, rozwiązania od 6 do 10 - 5.0, od 11 do 20 - 4.5, od 21 do 30 - 4.0, od 31 do 40 - 3.5, pozostałe oddane i poprawne - 3.0.
 5. Nieusprawiedliwione nie oddanie w terminie programu powoduje obniżenie oceny z projektu kompilatora o 0.5 za każdy tydzień spóźnienia.
 6. Zaliczenie projektu kompilatora jest warunkiem koniecznym zaliczenia kursu

Zaliczenie wykładu

 1. Zdanie kolokwium egzaminacyjnego jest warunkiem koniecznym zaliczenia kursu.
 2. Kolokwium odbędzie się w sesji egzaminacyjnej (stosuje się do niego zasady egzaminu z regulaminu studiów). W przypadku pisania kolokwium w dwóch terminach za ocenę przyjmuję się ocenę z drugiego terminu (nadpisanie oceny).
 3. Na kolokwium jedyną dopuszczalną pomocą naukową jest kartka formatu a4 podpisana w ten sposób aby z odległości 2 metrów dało się ustalić jej właściciela. Oprócz tego student nie ma prawa mieć żadnych innych kartek, książek i innych pomocy. Kartki z treścią zadań i miejscem na rozwiązania oraz brudnopisy dostarcza wykładowca.

Ocena końcowa grupy kursów (egzamin)

Ocena końcowa (egzamin) liczona jest według wzoru 0.2*PC+0.4*OP+0.4*KE i zaokrąglana w górę do najbliższej oceny (2.5 zaokrągla się jednak do 2.0).
[PC - średnia punktów z ćwiczeń, OP - ocena z projektu, KE - ocena z kolokwium egzaminacyjnego.]


Counter Valid XHTML 1.1! Valid CSS!