TELECOM SEEDS FOR THE FUTURE, 2016

Huawei oraz Politechnika Wrocławska

ogłaszają konkurs na prace studentów PWr na temat
Cyber Security – bezpieczeństwo w sieci teleinformatycznej

w ramach programu Huawei
„SEEDS FOR THE FUTURE”, edycja 2016

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!

Komisja konkursowa w składzie

Przewodniczący:
    prof. Mirosław Kutyłowski (WPPT, PWr)
Członkowie:
    prof. Marek Klonowski (WPPT, PWr)
    dr Guilin Wang (IoT Security, Huawei, Singapur)

wyłoniła zwycięzcę edycji konkursu 2016. Nagrodzona została praca

Identity based encription based on mediated RSA
Marty Mularczyk

Marta Mularczyk w 2016 roku kończy studia 2 stopnia na WPPT, kierunek Computer Security.

Nagrodzona praca dotyczy dowodów bezpieczeństwa i szczegółów kryptograficznych implementacji systemu ID based encryption mogącego kluczowy komponent dla systemu dostarczania dokumentów elektronicznych z zachowaniem poufności i nie wymagającego budowy systemu PKI. Praca rozwija ideę, którą zaproponowali Dan Boneh, Xuhua Ding i Gene Tsudik.

Gratulujemy!


Przedmiotem konkursu są prace studenckie dotyczące innowacyjnych koncepcji sł użących zapewnieniu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, a w szczegól ności możliwości ochrony informacji oraz prywatności użytkowników sieci teleinf ormatycznych. W konkursie mogą brać udział uczestnicy studiów I i II stopnia Pol itechniki Wrocławskiej.

FORMAT PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe należy składać w postaci rozszerzonego abstraktu w języku an gielskim, w formacie pdf, do 4 stron A4. Do abstraktu można dołączyć inne ma teriały dotyczące proponowanej koncepcji – również w formacie pdf i języku angie lskim. Prace należy składać drogą elektroniczną na adres

miroslaw.kutylowski@pwr.edu.pl
do dnia
20 czerwca 2016
z tematem wiadomości
[KONKURS]
KRYTERIA OCENY

Głównym kryterium wyboru laureata będzie innowacyjność przedstawionej koncepc ji oraz jej potencjalny wpływ na postęp w zakresie technik cyber security i bezp ieczeństwa sieci teleinformatycznych.

LAUREAT

W ramach konkursu wyłoniony zostanie laureat, który zostanie zaproszony na tygodniowy pobyt w ośrodku badawczo-rozwojowym w Shenzhen z warsztatami w zakre sie najnowszych technologii oraz na program kuturalny w Pekinie. Wyjazd odbędzie się w 2 połowie sierpnia 2016 na koszt firmy Huawei. Wyboru laureata dokonuje komisja konkursowa PWr wraz z komisją Huawei'a.

Wybrani uczestnicy konkursu będą mieli możliwość odbycia praktyk, a w przyszł ości zatrudnienia w Huawei Polska, jednej z firm o najwyższych na świecie nakład ach na badania i rozwój innowacji.

Organizatorzy konkursu będą przetwarzali dane osobowe uczestników na potrzeby z tym związane.

KOMISJA KONKURSOWA
DOKUMENTY
  1. wersja PDF do druku
  2. plakat (UWAGA: aktualny termin to 20 czerwca 2016)