Katedra Informatyki
WPPT, Politechnika Wrocławska

Program studiów I i II stopnia kierunku Informatyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki obowiązujący do roku akademickiego 2012/13.

Informatyka, I stopień

Semestr 1

MAP2201 - Algebra z Geometrią Analityczną

MAP2202 - Analiza Matematyczna 1

MAP2203 - Logika i Struktury Formalne

INP2203 - Wstęp do Informatyki

IIP1PHM - Prawo dla informatyków

Semestr 2

MAP2204 - Algebra Abstrakcyjna i Kodowanie

MAP2205 - Analiza Matematyczna 2

FZP2250 - Fizyka

INZ2532 - Urządzenia Techniki Komputerowej

INP2204 - Wstęp do programowania

IIP2PHM - Elementy ekonomii i prawa gospodarczego dla informatyków

Semestr 3

INP2205 - Algorytmy i struktury danych

INP2206 - Kurs programowania 1

INP2207 - Logika Algorytmiczna

MAP2206 - Matematyka Dyskretna

INP2208 - Systemy operacyjne

FZP2251 - Wstęp do fizyki technologii informacyjnych

Semestr 4

INP2209 - Grafika komputerowa i wizualizacja

INP2210 - Kodowanie i kompresja informacji

INP2211 - Kurs programowania 2

ETP2200 - Podstawy elektroniki

INP2212 - Technologie sieciowe

INP2213 - Zarządzanie projektami informatycznymi

Semestr 5

INP2214 - Bazy danych i zarządzanie informacją

INP2215 - Języki i paradygmaty programowania

MAP2207 - Metody probabilistyczne i statystyka

INP2216 - Obliczenia naukowe i metody numeryczne

INP2217 - Projekt programistyczny

Semestr 6

INP2218 - Aplikacje bazodanowe

INP2219 - Bezpieczeństwo i kryptografia

INP2220 - Języki formalne i techniki translacji

INP2221 - Programowanie niskopoziomowe

INP2222 - Projekt zespołowy

Semestr 7

INP2223 - Projekt dyplomowy

INP2224 - Seminarium dyplomowe

INP2225 - Systemy rozproszone

INP2226 - Sztuczna inteligencja

INP2227 - Wybrane zagadnienie informatyki technicznej

Kursy wybieralne

INP2229 - Algebra komputerowa

INP8763 - Anatomia PC

INP8769 - Ergonomia systemów informatycznych

INP7761 - Języki formatowania danych

MAP2208 - Modelowanie matematyczne

MAP2209 - Pakiety matematyczne

INP2230 - Teoretyczne podstawy informatytki

MAP3706 - Teoria grafów

INP2231 - Wybrane zagadnienia informatyki

INP2232 - Środowisko programisty


Informatyka, II stopien

Semestr 1

INP2900 - Algebra Numeryczna

INP2901 - Analiza Algorytmów

INP2902 - Metody probabilistyczne algorytmiki

INP2903 - Teoria Obliczeń i Złożoność Obliczeniowa

Semestr 2

FZP2900 - Fizyka Technologii Informacyjnych

INP2904 - Metody Numeryczne

INP2905 - Metody Optymalizacji

INP2906 - Modelowanie probabilistyczne

INP2907 - Seminarium Badawcze

INP2908 - Zaawansowane Techniki Analizy Algorytmów

Semestr 3

INP2909 - Praca magisterska

INP2910 - Seminarium dyplomowe

Kursy wybieralne

INP2911 - Algorytmiczna teoria gier

INP2912 - Algorytmy algebraiczne w kryptografii

INP2913 - Algorytmy Randomizacyjne

INP2914 - Automatyczna Weryfikacja

INP0759 - Geometria obliczeniowa

INP2915 - Kombinatoryka analityczna

INP9763 - Modelowanie Stochastyczne

INP2916 - Obliczenia gridowe

INP8768 - Programowanie Rozproszone i Współbieżne

INP8756 - Obliczenia Na Komputerach Równoległych

INP2917 - Systemy Ad Hoc

INP8772 - Technologie więzów

INP6752 - Pozyskiwanie Wiedzy


OPISY KURSÓW

Kod kursu: MAP2201

Nazwa kursu: Algebra z Geometrią Analityczną

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 4 2
Semestralna liczba godzin 60 30
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 8
Liczba godzin CNPS 240

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: brak

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr hab. Krystyna Ziętak, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 1/1

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie podstawowych pojęć i metod Algebry Liniowej i Geometrii Analityczne

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami algebry i geometrii analitycznej. Omawiane będą następujące pojęcia: liczba zespolona, wielomian, funkcja wymierna, ułamek prosty, macierz, wyznacznik, macierz odwrotna, układ równań liniowych, eliminacja Gaussa, ciało, przestrzeń liniowa, rząd macierzy, przekształcenie liniowe, wartość własna i wektor własny macierzy, postać Jordana, forma kwadratowa, przestrzeń euklidesowa, iloczyn skalarny, ortogonalizacja Grama-Schmidta, elementy geometrii analitycznej na płaszczyźnie i w przestrzeni, prosta i płaszczyzna, krzywe stożkowe - geometryczne własności okręgu, elipsy, hiperboli i paraboli. Normy wektorów i macierzy.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Liczba zespolona. Postać algebraiczna liczby zespolonej. Liczba sprzężona. Moduł. Nierówność trójkąta. 2
2. Postać trygonometryczna liczby zespolonej. Argument główny. Wzór de Moivre`a. Pierwiastek n-tego stopnia. 2
3. Pierwiastki z jedności. Wielomian. Działania na wielomianch. Pierwiastek wielomianu. Pierwiastek wielokrotny. Twierdzenie Bezouta. 2
4. Zasadnicze twierdzenie algebry. Rozkład wielomianu o współczynnikach rzeczywistych na czynniki liniowe i kwadratowe. Schemat Hornera.2
5. Funkcja wymierna. Ułamek prosty. Rozkład funkcji wymiernej rzeczywistej na ułamki proste. Macierz. Działania na macierzach. Transpozycja macierzy. 2
6. Wyznacznik macierzy. Rozwinięcie Laplace`a. Elementarne przekształcenia wyznacznika. Wyznacznik macierzy transponowanej.2
7. Twierdzenie Cauchy`ego. Macierz nieosobliwa. Dopełnienie algebraiczne. Macierz odwrotna. 2
8. Układ równań liniowych o macierzy nieosobliwej. Wzory Cramera. Układ o macierzy trójkątnej.2
9. Eliminacja Gaussa. Przekształcanie macierzy do postaci trójkątnej.2
10. Ciała liczb rzeczywistych i zespolonych. Podciało. Ciało liczb wymiernych. 2
11. Przestrzeń liniowa, podprzestrzeń liniowa. Przestrzeń Rn. Przestrzeń wielomianów.2
12. Liniowa kombinacja wektorów. Liniowa niezależność układu wektorów. Podprzestrzeń liniowa rozpięta przez układ wektorów.2
13. Wymiar i baza przestrzeni liniowej. Współrzędne wektora w bazie. Suma podprzestrzeni liniowych.2
14. Rząd macierzy. Podprzestrzeń liniowa rozwiązań układu równań liniowych jednorodnych. Fundamentalny układ rozwiązań.2
15. Przekształcenie liniowe. Macierz przekształcenia liniowego. Obraz i jądro przekształcenia liniowego. 2
16. Dowolny układ równań liniowych. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. Ogólne rozwiązanie układu równań liniowych o prostokątnej macierzy układu.2
17. Wartość własna i wektor własny macierzy. Wielomian charakterystyczny. Macierze podobne. Podprzestrzeń niezmiennicza przekształcenia liniowego. 2
18. Zmiana bazy. Macierz przejścia. Postać Jordana. Macierz diagonalizowalna. 2
19. Macierz hermitowska. Wartości własne macierzy hermitowskiej. Macierz hermitowska dodatnio określona. Kryterium Sylvestera. Forma dwuliniowa. Forma kwadratowa. 2
20. Przestrzeń euklidesowa. Iloczyn skalarny. Długość (norma) wektora. Nierówność Cauchy-Schwartza. Baza ortonormalna. Współrzędne wektora w bazie ortonormalnej. Wektory prostopadłe. Dopełnienie ortogonalne podprzestrzeni liniowej. 2
21. Ortogonalizacja Grama-Schmidta. Rzut prostopadły wektora na podprzestrzeń liniową. Macierz ortogonalna. Macierz unitarna.2
22. Przykłady zastosowań macierzy.2
23. Elementy geometrii analitycznej w R2 i R3. Kartezjański układ współrzędnych. Iloczyn skalarny. Kąt między wektorami. Wektory równoległe i prostopadłe. 2
24. Orientacja trójki wektorów w przestrzeni. Iloczyny wektorowy i mieszany. Powierzchnia i objętość czworościanu i równoległościanu.2
25. Płaszczyzna. Równanie ogólne płaszczyzny. Wektor normalny. Płaszczyna przez trzy punkty. Prosta na płaszczyźnie. Rzut wektora na płaszczyznę. 2
26. Prosta w przestrzeni jako przecięcie dwóch płaszczyzn. Równanie parametryczne prostej w przestrzeni. Wektor kierunkowy. Odległość punktu od płaszczyzny i prostej. 2
27. Sprowadzanie formy kwadratowej do postaci kanonicznej. Krzywe stożkowe. Klasyfikacja.2
28. Geometryczne własności okręgu, elipsy, hiperboli i paraboli - ognisko, kierownica, mimośród.2
29. Normy wektorów i macierzy.2
30. Zastosowania algebry liniowej i geometrii analitycznej.2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Listy zadań opracowane przez wykładowcę.30

Literatura podstawowa

1. J. Klukowski, I. Nabiałek, Algebra dla studentów, Wyd. IV, WNT, 2005.
2. B. Gleichgewicht, Algebra, PWN, Warszawa 1976 i Oficyna Wyd. GiS, Wrocław 2002.
3. G. Banaszak, W. Gajda, Elementy algebry liniowej, część I i II, WNT, Warszawa 2002.
4. F. Leja, Geometria analityczna, PWN, Warszawa 1972.
5. A.I. Kostrikin, Wstęp do algebry. Podstawy algebry, cz. 1, PWN, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

1. H. Anton, Ch. Rorres, Elementary Linear Algebra. Applications Version, Wiley, 2005.
2. G. Strang, Introduction to Linear Algebra, Wellesley-Cambridge Press, 2009.
3. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wyd. GiS, Wrocław 2006.
4. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 2. Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wyd. GiS, Wrocław 2005.
5. E. Kącki, D. Sadowska, L. Siewierski, Geometria analityczna w zadaniach, PWN, Warszawa 1993.
6. A.I. Kostrikin (red.), Zbiór zadań z algebry, PWN, Warszawa 2004.
7. I. Nabiałek, Zadania z algebry liniowej, WNT, Warszawa 2006.
8. W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, część A, wyd. 12, PWN, Warszawa 2003.

Warunki zaliczenia: zaliczenie kursu

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: MAP2202

Nazwa kursu: Analiza Matematyczna 1

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 3 2
Semestralna liczba godzin 45 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 8
Liczba godzin CNPS 240

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: brak

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń, dr hab. Michał Morayne, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 1/1

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Poznanie podstawowych pojęć i narzędzi analizy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Analiza matematyczna funkcji jednej zmiennej rzeczywistej.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Liczby rzeczywiste, indukcja matematyczna2
2. Przestrzenie metryczne2
3. Ciągi: granice i punkty skupienia2
4. Szeregi i postawowe kryteria zbieżności2
5. Funkcje ciągłe2
6. Różniczkowanie4
7. Wzór Taylora, badanie funkcji2
8. Całka Riemanna i twierdzenie Newtona4
9. Podstawowe techniki całkowania2
10. Zastosowania rachunku różniczkowego i całkowego4
11. Szeregi potęgowe2
12. Klasy kombinatoryczne2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Funkcje Abs, nierówność Cauchyego, indukcja matematyczna2
2. Przestrzenie metryczne2
3. Wprowadzenie do programu Mathematica2
4. Ciągi i granice2
5. Szeregi i podstawowe kryteria zbieżności2
6. Funkcje ciągłe, wykresy2
7. Rózniczkowanie2
8. Badanie funkcji - I2
9. Badanie funkcji - II2
10. Całkowanie - I2
11. Całkowanie - II2
12. Zastosowania2
13. Szeregi potęgowe2
14. Klasy kombinatoryczne2
15. Przygotowanie do egzaminu2

Literatura podstawowa

1. K. Kuratowski, Analiza matematyczne funkcji jednej zmiennej rzeczywistej, PWN

Literatura uzupełniająca

1. Mathematica: Book online - http://documents.wolfram.com/v4/

Warunki zaliczenia: uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i zdanie egzaminu

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: MAP2203

Nazwa kursu: Logika i Struktury Formalne

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 4 2
Semestralna liczba godzin 60 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 8
Liczba godzin CNPS 240

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: brak

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 1/1

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie podstawowych pojęć logiki klasycznej, elementów teorii mnogości, podstaw struktur formalnych oraz podstawowych zastosowań logiki do informatyki

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Elementy logiki matematycznej, przegląd podstawowych struktur matematycznych, elementy teorii mnogości, zastosowania logiki w informatyce

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Rachunek zdań - tautologie.2
2. Reguły wnioskowania2
3. Kwantyfikatory2
4. Zbiory2
5. Relacje2
6. Funkcje2
7. Relacje równoważności2
8. Częściowe porządki2
9. Liniowe i dobre porządki2
10. Indukcja matematyczna2
11. Zbiory skończone2
12. Rownoliczność2
13. Zbiory przeliczalne2
14. Zbiory mocy continuum2
15. Relacje ufundowane2
16. Systemy przepisujące2
17. Systemy dedukcyjne2
18. System dedukcyjny Hilberta2
19. Metoda rezolucji2
20. Pojęcie modelu i języka rzędu pierwszego2
21. Relacja spełniania2
22. Teorie, pojęcie niesprzeczności, niezależności i zupełności2
23. Informacje o arytmetyce Peano2
24. Logiki modalne (K, S4, S5)2
25. Logika czasowa LTL2
26. Zastosowania: problem SAT2
27. Zastosowania: własności relacji f = O(g)2
28. Zastosowania: wykorzystanie LTL do opisu własności programów2
29. Zadania egzaminacyjne: część I2
30. Zadania egzaminacujne: część II2

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Tautologie2
2. Kwantyfikatory i zbiory2
3. Relacje i funkcje2
4. Częściowe porządki i liniowe porządki2
5. Relacje równoważności2
6. Indukcja i zbiory skończone2
7. Równoliczność2
8. Zbiory przeliczalne i mocy continuum2
9. Relacje ufundowane i systemy przepisujące2
10. System Hilberta rachunku zdań i metoda rezolucji2
11. Niezmienniki i logika Hoare2
12. Logika S42
13. Logika LTL2
14. Własności relacji f=O(g)2
15. Przygotowanie do egzaminu2

Literatura podstawowa

1. K. Kuratowski, Wstęp do teorii mnogości i topologii, PWN
2. J. Cichoń, Wykłady ze Wstępu do Matematyki, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2003

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: zaliczenie ćwiczeń + egzamin

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2203

Nazwa kursu: Wstęp do Informatyki

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: brak

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń, dr Przemysław Kobylański

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 1/1

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie umniejętności pisania prostych algorytmów w wybranym przez wykładowcę języku programowania.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Kurs omawia algorytmy na podstawie prostych programów w języku C. Prezentowane są podstawowe struktury danych i techniki programowania. Omawiane są elementy analizy złożoności obliczeniowej algorytmów. Przedstawione są również formalne modele maszyn obliczeniowych oraz funkcji obliczalnych. Na zakończenie omówione są przykłady problemów nieobliczalnych.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Podstawowe konstrukcje języków programowania: zmienne, pętle, skoki2
2. Podstawowe konstrukcje języków programowania: funkcje, procedury.2
3. Przykłady 2
4. Elementy złożoności obliczeniowej, notacja f = O(g)2
5. Analiza złożoności procedur wyszukiwania 2
6. Rekursja, procedury z nawrotami.2
7. Stosy, programowanie dynamiczne2
8. Analiza złożoności prostych procedur sortowania2
9. Automaty skończone.2
10. Systemy przepisujące.2
11. Reprezentacja zmiennych typu całkowitego.2
12. Reprezentacja zmiennych typu numerycznego.2
13. Rekordy i struktury danych2
14. Pojęcie funkcji obliczalnych.2
15. Proste problemy nierozstrzygalne.2

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Rozwiązywanie list zadań.15

Literatura podstawowa

1. D. Harrell, Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika, WNT, Warszawa 2000.
2. N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa 2000.
3. A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J.D. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, PWN, Warszawa 1988.

Literatura uzupełniająca

1. B. W. Kernighan, D. M. Ritchie, Język ANSI C, WNT, Warszawa 2002.

Warunki zaliczenia: zaliczenie labolatorium

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: IIP1PHM

Nazwa kursu: Prawo dla informatyków

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2
Semestralna liczba godzin 30
Forma zaliczenia zaliczenie
Punkty ECTS 2
Liczba godzin CNPS 60

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: brak

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab Mirosław Kutyłowski

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, dr inż. Marek Klonowski

Rok/Semestr: 1/1

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Ukończenie kursu ma gwarantować podstawowe umiejętności praktyczne w zakresie: -- prawidłowej interpretacji tekstów prawnych, -- ogólnej orientacji w najbardziej istotnych dla informatyka zagadnieniach prawa, -- umiejętności dokonywania podstawowych czynności prawnych, -- prowadzenia działalności informatycznej bez naruszania zasad prawa i etyki zawodowej.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Kurs ma za zadanie zapewniać podstawową wiedzę w zakresie prawa niezbędną w działalności informatycznej. Nacisk położony jest na umiejętności w zakresie praktycznego stosowania prawa, w tym dokonywania czynności prawnych, redagowania pism, regulaminów, wymagań projektowych wynikających z przepisów prawa itp., jak również kluczowe dla informatyków działy takie jak ochrona praw autorskich, ochrona danych osobowych, przepisy karne, itp.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Podmioty i przedmioty stosunków cywilno-prawnych2
2. Czynności prawne, forma czynności prawnych2
3. Umowy cywilnoprawne, odpowiedzialność cywilno-prawna2
4. Kodeks cywilny2
5. Zasady prawa administracyjnego2
6. Doręczenia, zasady interoperacyjności2
7. Aspekty prawne podpisu elektronicznego2
8. Ochrona danych osobowych2
9. Prawo autorskie i ochrona programów komputerowych2
10. Prawo patentowe2
11. Kodeks karny, przestępstwa specyficzne dla systemów informatycznych 2
12. Kodeksy postępowania, kodeksy etyczne, polityki 2
13. Postępowania karne i postępowanie cywilne2
14. Metody oceny ryzyka i odpowiedzialności2
15. Tendencje zmian prawa na tle Unii Europejskiej2

Literatura podstawowa

1. Internetowy system Informacji Prawnej, Sejm RP, http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html
2. Kodeks Cywilny
3. Kodeks Postępowania Cywilnego
4. Kodeks Postępowania Administracyjnego
5. Kodeks Karny
6. Kodeks Postępowania Karnego

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: pozytywna ocena z kolokwiów pisemnych, pozytywna ocena zadań do samodzielnego wykonania

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: MAP2204

Nazwa kursu: Algebra Abstrakcyjna i Kodowanie

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 3 2
Semestralna liczba godzin 45 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 8
Liczba godzin CNPS 240

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Odpowiednik godzinowy i merytoryczny kursu MAP2201 (Algebra z geometrią analityczną)

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr hab. Krystyna Ziętak, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowi Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 1/2

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie podstawowych pojęć algeby abstrakcyjnej (grupy, pierścienia, ciała) oraz teorii kodowania informacji.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów ze strukturami algebraicznymi i ich podstawowymi zastosowaniami w informatyce. Omawiane będę następujące tematy: grupa, arytmetyka modularna, grupa permutacji, pierścień, ciało, pierścień wielomianów, elementy teorii liczb, równanie diofantyczne i kongruencje, algorytm Euklidesa, małe twierdzenie Fermata, chińskie twierdzenie o resztach, pierścień ilorazowy wielomianów, kody korekcyjne, kod liniowy, kod Hamminga, kod cykliczny, algebraiczne rozszerzenie ciała, ciało Galoisa, kod BCH.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Grupa, grupa abelowa. Podgrupa.2
2. Rząd grupy, rząd elementu. Grupa cykliczna. Arytmetyka modularna.2
3. Warstwa. Twierdzenie Lagrange`a.2
4. Grupa ilorazowa. Homomorfizm i izomorfizm grup. 2
5. Grupa permutacji. Twierdzenie Cayleya. Pierścień, dzielnik zera. 2
6. Pierścień wielomianów, pierścień Zn. Ciało. Ciała liczb rzeczywistych i zespolonych. 2
7. Elementy teorii liczb. Zasadnicze twierdzenie arytmetyki. 2
8. Równanie diofantyczne. Pieścień liczb całkowitych. Największy wspólny dzielnik. Algorytm Euklidesa.2
9. Przystawanie modulo n. Kongruencje. Zastosowanie rozszerzonego algorytmu Euklidesa do rozwiązywania równań diofantycznych i kongruencji.2
10. Małe twierdzenie Fermata. Funkcja Eulera. Obliczanie odwrotności modulo n. Grupa multyplikatywna Zn z gwiazdką, pierwiastki pierwotne modulo n. Ciało Zp.2
11. Chińskie twierdzenie o resztach i jego zastosowania.2
12. Pierścień ilorazowy wielomianów. Pierścień ilorazowy wielomianów nad Zp.2
13. Przestrzeń liniowa i układy równań liniowych nad ciałem Zp.2
14. Kody korekcyjne. Odległość i waga Hamminga. Minimalna odległość kodu. Wykrywanie i korekcja błędów. 2
15. Kod liniowy. Macierz generująca kod liniowy. Kontrolna macierz parzystości. 2
16. Kod Hamminga. Syndrom. Korygowanie pojedyńczego błędu.2
17. Kody doskonałe. Kod Golaya.2
18. Kody cykliczne, wielomian generujący i kontrolny.2
19. Element pierwotny. Wielomian nierozkładalny. Algebraiczne rozszerzenie ciała.2
20. Ciało Galoisa. Wielomian minimalny elementu. 2
21. Kod BCH. Korygowanie dwóch błędów.2
22. Kody Hamminga jako kody cykliczne.2
23. Izomorfizm ciał skończonych. 1

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Listy zadań przygotowane przez wykładowcę30

Literatura podstawowa

1. W.J. Gilbert, W.K. Nicholson, Algebra współczesna z zastosowaniami, WNT, Warszawa 2008.
2. B. Gleichgewicht, Algebra. PWN, Warszawa 1976 i Oficyna Wyd. GiS, Wrocław 2002.
3. J. Rutkowski, Algebra abstrakcyjna w zadaniach, PWN, Warszawa 2000.
4. W. Mochnacki, Kody korekcyjne i kryptografia, Oficyna Wyd. PWr, Wrocław 2000.

Literatura uzupełniająca

1. J. Adamek, Foundations of coding. Theory and application of erro-correcting codes, Wiley 1991.
2. J. R. Durbin, Modern algebra. An introduction, Wiley 2004.
3. P. Garrett, The mathematics of coding theory, Pearson Prentice Hall, New York 2004.
4. D.R. Hankerson, D.G. Hoffman, D.A. Leonard,... Coding theory and cryptography. The essentials, Marcel Dekker 1991.
5. A.I. Kostrikin, Wstęp do algebry. Podstawy algebry, cz. 1, PWN, Warszawa 2004.
6. W. Marzantowicz, P. Zarzycki, Elementarna teoria liczb, PWN, Warszawa 2006.
7. M.M. Sysło, Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.
8. S.Y. Yan, Teoria liczb w informatyce, PWN, Warszawa 2006.

Warunki zaliczenia: Egzamin

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: IIP2PHM

Nazwa kursu: Elementy ekonomii i prawa gospodarczego dla informatyków

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2
Semestralna liczba godzin 30
Forma zaliczenia zaliczenie
Punkty ECTS 2
Liczba godzin CNPS 60

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: brak

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab Mirosław Kutyłowski

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: członkowie zespołu naukowo-dydaktycznego

Rok/Semestr: 1/2

Typ kursu: wybieralny

Cele zajęć (efekty kształcenia): Celem serii zajęć jest wprowadzenie studentów w zagadnienia i metody nowoczesnych finansów. Znajomości te są przydatne przyszłym informatykom w zakresie pozyskiwania środków publicznych i prywatnych na projekty informatyczne i zarządzania środkami finansowymi. Ukończenie kursu ma gwarantować podstawowe umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia projektów informatycznych: -- znajomości zasad prowadzenia działalności gospodarczej ze strony rachunkowej i finansowej, -- umiejętności sporządzenia planu finansowego, -- umiejętności oceny ryzyka przedsiewzięcia,

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Wprowadzenie do podstawowych zagadnień prawa gospodarczego i ekonomii; zasady planowania, wyceny i oceny ryzyka przedsięwzięć informatycznych; wprowadzenie do księgowości i finansów.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Wprowadzenie do pojęć księgowości2
2. Sprawozdanie roczne spółek2
3. Księgowanie kontami (I)2
4. Księgowanie kontami (II)2
5. Księgowość IFRS2
6. Pojęcia finansowe2
7. Księgowość wewnętrzna i zewnętrzna 2
8. Pojęcia finansowe2
9. Formy Prawne Przedsiębiorstw2
10. Wycena Spółek i aktywów – wprowadzenie2
11. Wycena Spółek i aktywów – metody2
12. Wycena Spółek i aktywów – przykład2
13. Analiza sprawozdania finansowego2
14. Spółki spin-off2
15. Pozyskiwanie kapitału prywatnego 2

Literatura podstawowa

1. Ustawa o rachunkowości
2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
3. Aswath Damodaran - Damodaran on Valuation

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: pozytywna ocena z kolokwiów pisemnych, pozytywna ocena zadań do samodzielnego wykonania

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: MAP2205

Nazwa kursu: Analiza Matematyczna 2

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 3 2
Semestralna liczba godzin 45 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 8
Liczba godzin CNPS 240

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 1

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń, dr hab. Michał Morayne, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 1/1

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie umiejętności badania własności funkcji wielu zmiennych rzeczywistych, poznanie pojęcia transformaty Fouriera oraz opanowanie umiejętności rozwiązywania podstawowch równań różniczkowych.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Analiza matematyczna funkcji wielu zmiennych

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Przestrzenie euklidesowe i ciągłość funkcji wielu zmiennych rzeczywistych2
2. Różniczkowanie funkcji wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe2
3. Wzór Taylora dla funkcji wielu zmiennych. Gradient. Ekstrema.2
4. Twierdzenie o funkcji odwrotnej. Mnożniki Lagrangea.4
5. Całkowanie funkcji wielu zmiennych.2
6. Twierdzenie Fubbiniego i zastosowania.4
7. Całka krzywoliniowa, pola wektorowe i potencjalne.2
8. Cała powierzchniowa, twierdzenie Gaussa, Stokesa2
9. Transformata Fouriera, transformata odwrotna i zastosowania. 3
10. Podstawowe klasy równań różniczkowych3
11. Równania różniczkowe liniowe o stałych współczynnikach.4

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: zaliczenie ćwiczeń i egzamin

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: FZP2250

Nazwa kursu: Fizyka

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: brak

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 1/2

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Zapoznanie się z klasycznymi działami fizyki (kinamatyka, zagadnienia falowe, elektromagnetyzm) w formalizmie Analizy Matematycznej

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Wprowadzenie do kinematyki, zagadnień falowych oraz elemktormagnetyzmu.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Wprowadzenie. Jednostki fizyczne i wektory2
2. Ruch jednostajnie przyśpieszony, prawa Newtona2
3. Praca i energia2
4. Pęd i zderzenia2
5. Ruch obrotowy i kinematyka ruchu obrotowego2
6. Kinetyczna teoria gazów ze wstępem do temodynamiki2
7. Ruch oscylacyjny2
8. Fale i interferencja2
9. Elektrostatyka2
10. Pole elektryczne i potencjał2
11. Prąd elektryczny i układy2
12. Pole magnetyczne2
13. Fale elektromagnetyczne2
14. Równania Maxwella2
15. Podsumowanie2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin

Literatura podstawowa

1. Naricso Garcia, Arthur Damask, and Steven Schwasz: Physics for Computer Science Students - with Emphasis on Atomic and Semiconductor Physics, second edition, Springer, 1998

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INZ2532

Nazwa kursu: Urządzenia Techniki Komputerowej

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 1
Semestralna liczba godzin 15
Forma zaliczenia zaliczenie
Punkty ECTS 1
Liczba godzin CNPS

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr Marcin Gomułkiewicz

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 1/2

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Zapoznanie się z budową i działaniem współczesnych urządzeń komputerowych. Przeglądowa znajomość składników komputera i urządzeń we/wy.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Zadaniem kursu jest wprowadzenie do nowoczesnej techniki komputerowej, ze szczególnym względnieniem sprzętu spotykanego w codziennej pracy.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. wprowadzenie - historia komputeryzacji; architektury; powstanie standardu PC, zalety i wady; standardy alternatywne, ich zalety i wady1
2. procesory - rodzina x86, podstawowe założenia, ewolucja, perspektywy rozwoju, praktyka (kwestie chłodzenia); szyny systemowe (peceta) - ISA, EISA, VLB, Microchannel, PCI, PCI-X, AGP, PCI-Express3
3. procesory - inne: Motorola 680x0, PowerPC, Alpha, ARM, MIPS, Cell - cechy, perspektywy; procesory DSP; pamięć RAM i pokrewne - ewolucja, pamięć podręczna, pamięci nieulotne (ROM, PROM, EPROM, EEPROM, Flash)2
4. pamięć masowa - dyski twarde, ewolocja; standardy ST-506, ESDI, SCSI, IDE, SATA, SAS; adresowanie - CHS, LBA2
5. nośniki danych - dyskietki (8, 5.25, 4, 3.5, 3), pamięci optyczne - CDROM, DVD; związek z RBCD, DVD-Video; adresowanie; nośniki zapisywalne CDR(W), DVD-RAM, DVD-R(W), DVD+R(W), BlueRay2
6. konsola - klawiatura, karty graficzne, karty muzyczne, monitory - ewolucja, trendy rozwoju2
7. sieć - modemy, karty sieciowe, ze szczególnym uwzględnieniem ethernetu i wifi - założenia, ewolucja, perspektywy; elementy pasywne i aktywne sieci ethernet - kable, huby, switche2
8. urządzenia peryferyjne - drukarki, skanery; manipulatory - mysze, trackballe, joysticki, touchpady, ekrany dotykowe - założenia, ewolucja; bezpieczeństwo danych - UPSy, redundancja (RAID, pamięci ECC, idea hot-swap), backup (streamery)2

Literatura podstawowa

1. internet

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: kolokwium

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2204

Nazwa kursu: Wstęp do programowania

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń, dr Przemysław Kobylański

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 1/2

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie umiejętności pisania prostych programów w wybranym przez wykładowcę języku programowania

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Omówienie zasad poprawnego pisania programów, tworzenie aplikacji okienkowych, rozbudowanie technik programistycznych.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Języki i gramatyki, notacja BCNF, czytanie specyfikacji języka programowania2
2. Elementy stylu programowania: komentarze, nazywanie zmiennych, czytelność kodu2
3. Stosowanie asercji2
4. Wyjątki: tworzenie, obsługa, stosowanie2
5. Niezmienniki i dowodzenie poprawności procedur2
6. Tworzenie bibliotek2
7. Podział aplikacji na warstwy2
8. Tworzenie aplikacji okienkowych - I: standardowe obiekty2
9. Tworzenie aplikacji okienkowych - II: warstwa algorytmiczna2
10. Tworzenie aplikacji okienkowych - III: warstwa dostępu do danych2
11. Proces testowania aplikacji2
12. Proces dokumentowania aplikacji2
13. Standardowe narzędzia: rekursja i eliminowanie rekursji, systemy przepisujące2
14. Standardowe narzędzia: funkcje haszujące, wyrażenia regularne2
15. Standardowe narzędzia: struktury dymaniczne2

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Rozwiązywanie zadań programistycznych z list przygotowanych przez wykładowcę30

Literatura podstawowa

1. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie. Język ANSI C. WNT, Warszawa, 2001.
2. M. Kotowski. Wysokie C. LUPUS, Warszawa, 1998.
3. K. Fogel, M. Bar. Open Source Development with CVS.
4. B. Collins-Sussman, B.W. Fitzpatrick, C.M. Pilato. Version Control with Subversion.

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: zaliczenie laboratorium

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2205

Nazwa kursu: Algorytmy i struktury danych

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 6
Liczba godzin CNPS 180

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Matematyka dyskretna, znajomość notacji asymptotycznej

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr Marcin Kik

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowi Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 2/3

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie umiejętności posługiwania się podstawowymi strukturami informatycznymi.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Przegląd podstawowych algorytmów i struktur danych: stosy i kolejki; elementy teorii złożoności obliczeniowej; podstawowe metody konstruowania algorytmów; drzewa, kopce, kolejki priorytetowe; algorytmy z powrotami; proste algorytmy sortowania; B-drzewa;techniki haszowania; wyszukiwanie wzorca.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Sortowanie i selekcja2
2. Zbiory dynamiczne. Tablice Haszujące.2
3. Drzewa czerwono-czarne2
4. Programowanie dynamiczne2
5. Programowanie zachłanne2
6. Analiza kosztu zamortyzowanego2
7. B-drzewa2
8. Kopce złączalne2
9. Union-Find2
10. Sieci komparatorów2
11. Algorytmy równoległe2
12. Wyszukiwanie wzorca2
13. Geometria obliczeniowa2
14. Algorytmy mnożenia macierzy2
15. NP-zupełność i algorytmy aproksymacyjne2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Notacja asymptotyczna, oszacowania funkcji rekurencyjnych2
2. Sortowanie i selekcja4
3. Zbiory dynamiczne. Tablice Haszujące.2
4. Drzewa czerwono-czarne2
5. Programowanie dynamiczne2
6. Programowanie zachłanne2
7. Analiza kosztu zamortyzowanego2
8. B-drzewa2
9. Kopce złączalne2
10. Union-Find2
11. Sieci komparatorów2
12. Algorytmy równoległe2
13. Wyszukiwanie wzorca2
14. Geometria obliczeniowa2

Literatura podstawowa

1. T. H. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest. Wprowadzenie do algorytmów. WNT, Warszawa, 1997.

Literatura uzupełniająca

1. A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman. Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych. PWN, Warszawa, 1983; Helion, Gliwice, 2003.
2. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter. Algorytmy i struktury danych. WNT, Warszawa, 1996.
3. N. Wirth. Algorytmy + struktury danych = programy. WNT, Warszawa,1980, 1989, 1999.

Warunki zaliczenia: zaliczenie ćwiczeń i egzamin

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2206

Nazwa kursu: Kurs programowania 1

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 1 1
Semestralna liczba godzin 15 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: IIPR01 - Wstęp do programowania

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr Marcin Kik, dr Przemysław Kobylański

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 2/3

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie umiejętności programowania obiektowego w języku JAVA.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Na wykładzie zostaną przedstawiane podstawowe zasady programowania obiektowego w języku JAVA. Laboratorium będzie uzupełnieniem wykładu od strony praktycznej.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Metody posługiwania się zintegrowanym środowiskiem programistycznym.2
2. Paradygmaty programowania w języku JAVA.2
3. Podstawowe konstrukcje i typy zmiennych.2
4. Moduły i pakiety.2
5. Obiekty i dziedziczenie.2
6. Interfejsy. Podstawowe metody wykorzystania. Polimorfizm obiektów.2
7. Zasady dokumentacji kodu - javadoc.2
8. Podstawy zarządzania kodem, integracja dużych projektów w środowisku.1

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Zapoznanie się ze środowiskami programistycznymi JAVA: netbeans i eclipse.2
2. Proste programy w języku JAVA - I.2
3. Proste programy w języku JAVA - II.2
4. Przegląd zastosowań podstawowych bibliotek języka JAVA.2
5. Podstawowe konstrukcje obiektowe.2
6. Wykorzystanie interfejsów w praktyce. Łatwość skalowalności projektów.2
7. Prosty projekt programistyczny w języku Java.3

Literatura podstawowa

1. Thinking in JAVA. Wydanie trzecie.
2. Java.sun.com
3. Programowanie obiektowe w języku JAVA.

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: Zaliczenie laboratorium oraz pozytywne zaliczenie kolokwium na wykładzie.

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2207

Nazwa kursu: Logika Algorytmiczna

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1 1
Semestralna liczba godzin 30 15 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 5
Liczba godzin CNPS 150

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Logika i struktury formalne

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr Przemysław Kobylański

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowi Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 2/3

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie postawowych pojęć logiki algorytmicznej (struktury formalne, rezolucja) oraz rozbudowanie wiadomości o logikach Hoare i logikach modalnych.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Wykład obejmuje podstawy programowania w logice oraz weryfikacji programów przy użyciu logiki Hoarea i temporalnej. Omawiana jest metoda tablic semantycznych, rezolucja oraz gentzenowski i helbertowski system dowodzenia.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Formuły i modele rachunku zdań.3
2. Systemy dowodzenia w rachunku zdań.3
3. Rezolucja i diagramy binarnych decyzji.3
4. Formuły i modele rachunku predykatów.3
5. Systemy dowodzenia w rachunku predykatów2
6. SLD-rezolucja.4
7. Programowanie w logice.3
8. Semantyka i weryfikacja programów.2
9. Notacja Z.2
10. Formuły i modele w logice temporalnej.3
11. Systemy dowodzenia i zastosowania logiki temporalnej.2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Rozwiązywanie zadań z list przygotowanych przez wykładowcę15

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Rozwiązywanie zadań programistycznych z list przygotowanych przez wykładowcę15

Literatura podstawowa

1. Mordechai Ben-Ari. Logika matematyczna w informatyce, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005.
2. W. F. Clocksin, C. Melish. Prolog. Programowanie. HELION, Gliwice, 2003.

Literatura uzupełniająca

1. R. Kowalski. Logika w rozwiązywaniu zadań. WNT, Warszawa, 1989.
2. W. McCune. OTTER 3.3 Reference Manual, ANL/MCS-TM-263, 2003.
3. W. McCune. Mace4 Reference Manual and Guide, ANL/MCS-TM-264, 2003.
4. U. Nilsson, J. Małuszyński. Logic, Programming and Prolog. John Wiley & Sons, Chichester, 1995.
5. M. Wójcik. Zasada rezolucji. Metoda automatycznego wnioskowania. PWN, Warszawa, 1991.

Warunki zaliczenia: Pozytywne zaliczenie kolokwiów.

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: MAP2206

Nazwa kursu: Matematyka Dyskretna

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 6
Liczba godzin CNPS 180

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Analiza Matematyczna 1, Logika i Struktury Formalne

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 2/3

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie podstawowych zagadnień kombinatoryki skończonej z nastawieniem na zastosowania do zagadnień informatycznych

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Wprowadzenie do kombinatoryki skończonej oraz probabilistycznych własności klasycznych obiektów kombinatorycznych

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Permutacje: grupa S_n, znak, wektor inwersji2
2. Współczynniki dwumianowe 1 2
3. Skończone przestrzenie probabilistyczne2
4. Współczynniki dwumianowe 22
5. Liczby harmoniczne i analiza algorytmów sortowania2
6. Klasy kombinatoryczne i funkcje tworzące2
7. Liczby Stirlinga2
8. Paradoks urodzinowy2
9. Liczby Eulera2
10. Liczby Bernouliego2
11. Asymptotyki2
12. Elementy teorii grafów2
13. Funkcje teorio-liczbowe 2
14. Elementy teorii funkcje specjalnych (funkcja Gamma i Beta Eulera)2
15. Podsumowanie2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Permutacje - I2
2. Permutacje - II2
3. Współczynniki dwumianowe2
4. Elementy probabilistyki2
5. Współczynniki dwumianowe2
6. Klasy kombinatoryczne2
7. Lizby harmoniczne i liczby Stirlinga2
8. Paradoks urodzinowe i zagadnienie zbierania kuponów2
9. Liczby Eulera i permutacje2
10. Liczby Bermuoliego 2
11. Wzór sumacyjny Eulera2
12. Asymptotyki2
13. Grafy - I2
14. Grafy - II2
15. Równania rekurencyjne2

Literatura podstawowa

1. R. Graham, D. Knuth, O. Patashnik, Matematyka konkretna, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2003
2. W. Lipski, W. Marek, Kombinatoryka Analityczna, PWN

Literatura uzupełniająca

1. D. Knuth, Sztuka programowania, tom I
2. D. Knuth, Sztuka programowania, tom III
3. P. Flajolet, R. Sadgewick, Analytic Combinatorics, http://algo.inria.fr/flajolet/Publications/books.html

Warunki zaliczenia: egzamin

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2208

Nazwa kursu: Systemy operacyjne

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Znajomość języka C, C++, Javy lub Pascala, podstawy architektury komputerów

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr Marcin Kik, dr Jan Zatopiański

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 2/2

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Zapoznanie się z zasadami budowy systemów operacyjnych oraz podstawowymi algorytmi wykorzystywanymi do rozwiązywania typowych problemów z nimi związanych.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Wprowadzenie do systemów operacyjnych oraz zagadnień algorytmicznych z nimi związanych.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Struktura, znaczenie i zadania systemu operacyjnego.2
2. Zarządzanie urządzeniami wejścia wyjścia.2
3. Procesy, wątki, zasoby systemowe, planiści średnio- i długoterminowi.2
4. Zarządzanie procesami - szeregowanie i sterowanie współbieżnością.2
5. Konstrukcje sprzętowe i językowe sterowania współbieżnościa. Semafory, sekcje krytyczne, monitory.2
6. Komunikacja międzyprocesowa (komunikaty, potoki, gniazda, sygnały, pamięć dzielona).2
7. Blokady - strategie wykrywania,unikania i wychodzenia z blokad. Algorytm Bankiera.2
8. Zarządzanie pamięcią.2
9. Pamięć wirtualna, podstawowe strategie.2
10. Zarządzanie pamięcią pomocniczą.2
11. System plików.2
12. Zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi.2
13. Systemy rozproszone.2
14. Bezpieczeństwo.2
15. Przegląd wybranych systemów operacyjnych.2

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Algorytmy planowania procesów: FCFS, SJF, round-robin.3
2. Algorytmy wymiany stron pamięci wirtualnej: FIFO, OPT, LRU i inne.3
3. Implementacja metod synchronizacji procesów współbieżnych.3
4. Unikanie zakleszczeń: implementacja algorytmu.3
5. Algorytm wykrywania zakleszczeń.3

Literatura podstawowa

1. Silberschatz, Peterson, Galwin, Podstawy Systemów Operacyjnych, Wydanie 7, 2006, WNT.
2. Madnick, Donovan, Systemy Operacyjne, WNT 1983.

Literatura uzupełniająca

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system

Warunki zaliczenia: zaliczenie laboratorium i testu z materiału wykładu

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: FZP2251

Nazwa kursu: Wstęp do fizyki technologii informacyjnych

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki i Instytutu Fizyki

Rok/Semestr: 2/3

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Zapozanie się z zagadnieniami związanymi z fizycznymi aspektami przesyłania i gromadzenia informacji.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Przegląd zagadnień związanych z fizycznymi aspektami przesyłania i gromadzenia informacji.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Pojęcie informacji, entropii i temperatury2
2. Mierzenie wycieku informacji z systemu.2
3. Ruch falowy, amplitudy, częstotliwości2
4. Artefakty (dudnienia. itp.)2
5. Kanały komunikacyjne2
6. Fale radiowe2
7. Włokna optyczne2
8. Nośniki informacji2
9. Nośniki magnetyczne2
10. Techniki holograficzne2
11. Ograniczenie prędkości światła2
12. Elementy szczególnej teorii względności2
13. Analiza kilku paradoksów2
14. GPS2
15. Bariery technologiczne technik informtycznych2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2209

Nazwa kursu: Grafika komputerowa i wizualizacja

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 150

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń, prof. dr hab. Bogdan Węglorz

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 2/2

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie podstawowych technik wizualizacji danych

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Podstawowe metody grafiki 2D i 3D

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Kolor i modele kolorów2
2. Grafika rastrowa. algorytmy rysowania linii, okręgów, obcinanie linii2
3. Grafika dwuwymiarowa: przecięcia linii, odległość punktu od linii. transformacje afiniczne2
4. Standardowe biblioteki (GDI, GDI+, SVG) i grafika businesowa2
5. Geometria płaszczyzny2
6. Geometria przestrzeni : przecięcia, odległości, normalne2
7. Grafika trójwymiarowa: przekształcenia afiniczne i rzuty.2
8. Problem linii zasłoniętych2
9. Oświetlenie2
10. Problem linii zasłoniętych: Z-bufor2
11. Problem linii zasłoniętych: scan-line,technika śledzenia promieni2
12. Analiza obrazów: szkielety kształtów2
13. Biblioteka OpenGL.2
14. Biblioteka ActiveX.2
15. Wirtualna rzeczywistość 2

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin

Literatura podstawowa

1. M. Jankowski, Elementy grafiki komputerowej, WNT, 2006.
2. R. S. Wright, M. Sweet, OpenGL. Księga eksperta, Helion, 1999.

Literatura uzupełniająca

1. Microsoft Corporation, Opis bibioteki GDI+, 2001

Warunki zaliczenia: zaliczenie labolatorium

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2210

Nazwa kursu: Kodowanie i kompresja informacji

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 6
Liczba godzin CNPS 180

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Algebra abstrakcyjna i kodowanie.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr Maciek Gębala

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 2/4

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami kompresji danych.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Wprowadzenie do teorii informacji. Przegląd technik kompresji bezstratnej i stratnej.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Wprowadzenie.2
2. Matematyczne podstawy kompresji bezstratnej.2
3. Informacja i entropia. Nierówność Krafta.2
4. Optymalne kodowanie - kod Huffmana i kod Shannona-Fano.2
5. Kodowanie arytmetyczne.2
6. Metody słownikowe.2
7. Kodowanie predykcyjne.2
8. Matematyczne podstawy kompresja stratnej.2
9. Kwantyzacja.2
10. Kodowanie różnicowe.2
11. Kodowanie transformujące.2
12. Kodowanie podpasmowe.2
13. Schematy typu analiza-synteza.2
14. Kompresja wideo.2
15. Podsumowanie wykładu.2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Rozwiązywanie zadań związanych z tematyką wykładu.15

Literatura podstawowa

1. K. Sayood, Kompresja danych - wprowadzenie, READ ME 2002 (ISBN 83-7243-094-2)
2. J. Adamek, Fundations of Coding, wiley 1991 (ISBN 0-47-162187-0)
3. R. Hamming, Coding and Information Theory, Prentice-Hall (ISBN 0-13-139139-1)

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń oraz zdanie kolokwium końcowego.

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2211

Nazwa kursu: Kurs programowania 2

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 1 1
Semestralna liczba godzin 15 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr Marcin Kik, dr Przemysław Kobylański, dr Marcin Zawada

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 2/4

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Celem zajęć jest opanowanie przez słuchacza sposobu konstrukcji wielowątkowych aplikacji graficznych w języku JAVA.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Szczegółowy kurs języka programowania wysokiego poziomu do tworzenia aplikacji w systemach okienkowych oraz elementy ergonomii systemów informatycznych.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Wstęp dotyczący podstaw programowania w języku JAVA oraz podstawowych modułów i bibliotek.2
2. Sterowanie aplikacją za pomocą zdarzeń. Rola obserwatora.2
3. Sposoby tworzenia aplikacji okienkowych. Rodzaje i typy wihajstrów (widget).2
4. Zasady tworzenia interfejsu graficznego, rola interfejsu urzytkownika.2
5. Biblioteka środowiska graficznego AWT.2
6. Budowa nowoczesnych środowisk SWT i swing.2
7. Tworzenie systemu pomocy w aplikacji.2
8. Testowanie i ocena interfejsu, aplikacje multimedialne.1

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Ilustracje praktycznych zastosowań technik omawianych na wykładzie15

Literatura podstawowa

1. Thinking in JAVA. Wydanie trzecie.
2. Java.sun.com
3. Programowanie obiektowe w języku JAVA.

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: Zaliczenie laboratorium oraz pozytywne zaliczenie kolokwium na wykładzie.

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: ETP2200

Nazwa kursu: Podstawy elektroniki

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Analiza matematyczna, Fizyka

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr hab. Wojciech Kordecki, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Wojciech Kordecki prof. dr hab. inż., Barbara Juroszek dr inż., Krzysztof Jellonek dr inż., Sylwia Olsztyńska dr inż., Magdalena Kasprowicz dr inż., Grzegorz Smołalski dr inż.

Rok/Semestr: 2/4

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie umiejetności posługiwania się podstawowym elektronicznym sprzętem pomiarowym i opanowanie metod współpracy sprzętu pomiarowego ze sprzętem komputerowym.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Podstawowe elementy elektroniczne. Wzmacniacz scalony. Przetworniki wielkości fizycznych na sygnał elektryczny. Kondycjonowanie sygnałów pomiarowych. Struktura i zastosowania scalonych układów cyfrowych. Mikroprocesory. Analogowe i cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Elektroniczne moduły funkcyjne. Przetwornik A/C i C/A.: Elektroniczne bloki komputera. Elektroniczne przyrządy pomiarowe. Błąd pomiaru. Metody pomiarowe, źródła błędów. Pomiary wielkości elektrycznych. Pomiary wielkości dyskretnych.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Podstawowe elementy elektroniczne: dioda, tranzystor. Analogowe i cyfrowe układy scalone. Źródła napięcia.2
2. scalone. Źródła napięcia. 2. Wzmacniacz scalony jako podstawowy element układów analogowych. Zastosowania wzmacniacza operacyjnego. Kondycjonowanie sygnałów pomiarowych2
3. Podstawowe wiadomości o strukturze i zastosowaniach scalonych układów cyfrowych: bramka, przerzutnik, rejestr. Złożone układy cyfrowe. Mikroprocesor.2
4. Analogowe i cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Elektroniczne moduły funkcyjne.2
5. Przetwornik A/C i C/A. Struktura przyrządów pomiarowych z wbudowaną inteligencją.2
6. Przetworniki wielkości fizycznych na sygnał elektryczny, zasady działania, parametry techniczne, przykłady zastosowań.2
7. Przetwarzanie sygnałów. Transmisja sygnałów. Interfejsy2
8. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego obiektów elektrycznych.: zjawisko, obiekt, sygnał; interpretacja analogowa i cyfrowa sygnału; błąd pomiarowy.2
9. Sygnał stałoprądowy. Miernik analogowy. Miernik cyfrowy. Pomiary wielkości elektrycznych: prądu, napięcia, mocy, rezystancji2
10. Sygnał zmiennoprądowy. Pomiary wielkości dyskretnych: liczby zdarzeń, czasu, częstotliwości, przesunięcia fazowego. Pomiary oscyloskopowe.2
11. Metody pomiarowe, źródła błędów. Rola norm w pomiarach. Wzorce. Atestowanie aparatury pomiarowej.2
12. Wykorzystanie komputera do realizacji inteligentnych przyrządów pomiarowych. Karty pomiarowe. Oprogramowanie specjalistyczne. Przetwarzanie wyników. Wizualizacja.2
13. Systemy pomiarowo diagnostyczne: struktura, sposoby komunikacji, sprzęt i środowisko programistyczne. Przykłady realizacji i zastosowania.2
14. Wykorzystanie technik wirtualnych w pomiarach.2
15. Podsumowanie2

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Wykorzystanie podstawowych elektronicznych przyrządów pomiarowych do pomiaru charakterystyki elementu biernego.2
2. Oscyloskop. Pomiary parametrów sygnałów zmiennych.2
3. Przyrząd analogowy i cyfrowy. Pomiar prądów i napięć. Szacowanie błędów pomiaru.2
4. Badanie przetwornika A/C. Generacja sygnału z wykorzystaniem przetwornika C/A.2
5. Kształtowanie sygnałów. Filtr aktywny.2
6. Zastosowanie komputera do wspomagania procesu pomiarowego. Przetwarzanie, gromadzenie danych pomiarowych, wizualizacja wyników pomiaru.2
7. Komunikacja między blokami systemu pomiarowego.2
8. Realizacja komputerowego systemu pomiarowego: podział zadań na sprzęt i oprogramowanie.2

Literatura podstawowa

1. Górecki P., Wzmacniacze operacyjne: podstawy, aplikacje, zastosowania, BTC Warszawa 2002.
2. Horowitz P., Sztuka elektroniki, Cz. 1 i 2, WKŁ Warszawa 1999.
3. Kwiatkowski W., Wstęp do cyfrowego przetwarzania sygnałów, WAT Warszawa 2003.
4. Miedzinski B., Elektrotechnika: podstawy i instalacje elektryczne, PWN Warszawa 2000.
5. Miłek M., Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi, WPZ, Zielona Góra 1998.
6. van de Plassche R., Scalone przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, WKŁ Warszawa 2001.
7. Winiecki W., Nowak J., Stanik S., Graniczne zintegrowane środowiska programowe do projektowania komputerowych systemów pomiarowo-kontrolnych. Mikom Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

1. Winiecki W., Nowak J., Stanik S., Graniczne zintegrowane środowiska programowe do projektowania komputerowych systemów pomiarowo-kontrolnych. Mikom Warszawa 2001.
2. Jaworski J., Wyrażanie niepewności pomiaru: przewodnik. GUM Warszawa 1999.
3. Nawrocki W., Komputerowe systemy pomiarowe, WKŁ Warszawa 2002.
4. Rumsey F., Watkinson F., Digital interface handbook, Elsevier, Oxford 2004.

Warunki zaliczenia: Pozytywne zaliczenie: kolokwium sprawdzającego wiedzę z wykładu i sprawozdań z wykonanych prac doświadczalnych.

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2212

Nazwa kursu: Technologie sieciowe

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr inż. Łukasz Krzywiecki

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 2/4

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Wprowadzenie do zagadnień sieciowych oraz tworzenia profesjonalnych serwisów WWW.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Wprowadzenie do sieci komputerowych. Protokoły LAN, WAN. Protokół HTTP. Architektura systemów WWW. Wspomaganie klienta: JavaScript, AJAX, DOM, Java - Aplety. Technologie warstwy serwera: CGI, PHP, Java - JSP, Servlety i J2EE. Usługi - WebService, SOAP, WSDL. Systemy zarządzania treścią CMS.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Wprowadzenie do sieci komputerowych. Model ISO OSI2
2. Architektura i protokoły LAN, 2
3. Ethernet.2
4. Sieci bezprzewodowe.2
5. Architektura i protokoły WAN.2
6. Stos protokołów TCP/IP2
7. Architektura systemów WWW2
8. Protokół HTTP.2
9. Wspomaganie klienta: JavaScript, AJAX, DOM2
10. Technologie warstwy serwera: CGI, PHP2
11. Java - JSP, Servlety.2
12. J2EE.2
13. Usługi - WebService, SOAP, WSDL.2
14. Systemy zarządzania treścią CMS. 2
15. Kolokwium2

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Programowanie klient - serwer, interfejs gniazd1
2. Programowanie klient - serwer, protokół HTTP.2
3. Programowanie klienta: JavaScript, AJAX, DOM.2
4. Programowanie serwera: CGI, PHP.2
5. Java - JSP, Servlety i J2EE.2
6. Usługi - WebService, SOAP, WSDL.2
7. Systemy zarządzania treścią CMS.2
8. Projekt własny w wybranj technologii2

Literatura podstawowa

1. A. Tanenbaum. Sieci komputerowe
2. Dokumenty RFC.
3. Specyfikacje W3C.

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: Zaliczenie laboratorium i kolokwium na wykładzie.

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2213

Nazwa kursu: Zarządzanie projektami informatycznymi

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń, dr inż. Łukasz Krzywiecki

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 2/4

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie teoretycznych i praktycznych metod planowania i zarządzania projektami informatycznymi

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Omówienie metodologii zarządzania dużymi projektami informatycznymi

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Klasyfikacja projektów informatycznych2
2. Wirtualne zespoły wykorzystujące prace przez Internet2
3. Metody pomiaru projektu 2
4. Metody estymacji projektu 2
5. Metody planowania projektu2
6. Metodyki zarządzania projektami 2
7. Wybór technologii 2
8. Sterowanie jakością 2
9. Sterowanie jakością 2
10. Pomiar projektu 2
11. Analiza ryzyka projektu 2
12. Analiza ryzyka projektu 2
13. Proces wyceny projektu 2
14. Proces ulepszania projektu 2
15. Podsumowanie2

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin

Literatura podstawowa

1. Mariusz Flasiński, Zarządzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
2. S. Berkun, Sztula zarządzania projektami, Helion, 2006

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2214

Nazwa kursu: Bazy danych i zarządzanie informacją

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1 1
Semestralna liczba godzin 30 15 15
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 5
Liczba godzin CNPS 150

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń, dr Wojciech Macyna

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowi Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 3/5

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Postawowy kurs teorii baz danych i zarządania informacją

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Przegląd podstawowych zagadnień związanych z projektowaniem i eksploatacją baz danych: Systemy baz danych. Modelowanie danych. Relacyjne bazy danych. Języki zapytań do baz danych. Projektowanie relacyjnych baz danych. Proces normalizacji. Przetwarzanie transakcji. Rozproszone bazy danych. Fizyczne projektowanie bazy danych. Modele i systemy informacyjne. Eksploracja danych. Składowanie i odtwarzanie informacji. Hipertekst i hipermedia, informacja multimedialna, biblioteki cyfrowe.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Pojęcie relacyjnych baz danych.2
2. Projektowanie. Model konceptualny i logiczny. Notacja Chena i UML.2
3. Algebra relacji. Relacyjny rachunek krotek.2
4. Język SQL.2
5. SQL - zaawansowane konstrukcje językowe, kursory, procedury składowane.2
6. Sterowanie transakcjami. Poziomy transakcyjności.2
7. Teoria relacyjnych baz danych. Zależności funkcyjne. Algorytmy.2
8. Postacie normalne. Algorytmy normalizacji.2
9. Osadzony SQL. CLI. JDBC. 2
10. Programowanie komponentowe na przykładzie C# i Delphi.2
11. Bazy danych w aplikacjach Internetowych.2
12. Porównanie cech wybranych serwerów.2
13. Bezpieczeństwo.2
14. Optymalizacja. Administracja bazami danych.2
15. Rozproszone bazy danych.2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Algebra relacji. Relacyjny rachunek krotek. Relacyjny rachunek dziedzin2
2. Zapytania w SQL2
3. Wyzwalacze i więzy w SQL2
4. Projektowanie baz danych2
5. Rozkłady zachowujące zależności.2
6. Odwracalność rozkładów.2
7. Normalizacja baz danych.4

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Tworzenie baz danych w wybranych serwerach (PostgreSql, MS SQL Server)2
2. Komendy SQL4
3. Projekt aplikacji bazodanowej.2
4. Implementacja projektu8

Literatura podstawowa

1. Garcia-Molina, Ullman, Widom - Systemy baz danych. Pełny wykład. WNT.
2. Connolly, Begg - Systemy baz danych. RM, drugie wydanie
3. Ullman - Systemy baz danych, 1998, WNT.

Literatura uzupełniająca

1. C.J.Date - Relacyjne bazy danych dla praktyków
2. Rafe Coburn - SQL dla każdego

Warunki zaliczenia: egzamin

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2215

Nazwa kursu: Języki i paradygmaty programowania

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 6
Liczba godzin CNPS 180

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr Przemysław Kobylański

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowi Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 3/5

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie umiejętności programowania w jezykach reprezentujących główne paradygmaty programowania.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Omówione będą podstawowe paradygmaty programowania wraz z ilustrującymi je przykładami języków programowania. Na zakończenie przedstawione zostaną maszyny abstrakcyjne dla różnych paradygmatów (LISPM dla programowania funkcjonalnego, JVM dla programowania obiektowego i WAM dla programowania w logice), przy czym maszyna WAM zostanie omówiona dokładniej.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Historia języków programowania i paradygmaty programowania2
2. Programowanie imperatywne2
3. Programowanie funkcjonalne2
4. Elementy języka LISP: symbole, listy, postawowe funkcje 2
5. Elementy języka LISP: lambda wyrażenia, definiowanie funkcji, obliczenia2
6. Programowanie obiektowe2
7. Elementy języka Smalltalk2
8. Elementy języka Objective-C2
9. Programowanie w logice2
10. Elementy języka Prolog: termy, unifikacja, fakty, reguły i zapytania2
11. Elementy języka Prolog: SLD-rezolucja2
12. Maszyny abstrakcyjne (LISPM, JVM, WAM)2
13. WAM: unifikacja, tłumaczenie termów2
14. WAM: fakty, reguły i zapytania2
15. WAM: rezolucja, środowisko obliczeń i punkt wyboru2

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Rozwiązywanie zadań programistycznych z list przygotowanych przez wykładowcę30

Literatura podstawowa

1. Guy L. Steele. Common Lisp the Language. Digital Press, 1990.
2. Simon Lewis. The Art and Science of Smalltalk. Prentice Hall, 1995.
3. Stephen G. Kochan. Programming in Objective-C. Developer\\\\\\\'s Library, 2004.
4. William F. Clocksin, Chris Mellish. Prolog. Programowanie, Helion, 2003.
5. Hassan Ait-Kaci. Warren\\\\\\\'s Abstract Machine. A Tutorial Reconstruction. MIT Press, 1999.

Literatura uzupełniająca

1. Tim Lindholm, Frank Yellin. Java(TM) Virtual Machine Specification. Prentice Hall, 1999.
2. Krzysztof R. Apt. The Logic Programming Paradigm and Prolog. arXiv:cs/0107013v2

Warunki zaliczenia: Zaliczenie testów.

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: MAP2207

Nazwa kursu: Metody probabilistyczne i statystyka

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 8
Liczba godzin CNPS 240

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: IMDYS - Matematyka Dyskretna, algebra, analiza matematyczna

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr hab. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 3/5

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie postawowych pojęć probabilistyki oraz postawowych technik statystycznych

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: przestrzeń probabilistyczna, prawdopodobieństwo warunkowe, zmienne losowe, wartości oczekiwane i wariancja, podstawowe rozkłady, nierówności Markova i Czebyszewa, korelacja i aproksymacja średniokwadratowa, wprowadzenie do statystyki, podstawowe testy statystyczne, planowanie eksperymentu

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Metody opisowe prezentacji danych eksperymentalnych: szereg rozdzielczy, histogram i dystrybuanta empiryczna, kwantyle z próby, statystyki opisowe.2
2. Modele zjawisk losowych ze skończoną liczbą wyników. Kombinatoryczne algorytmy analizy eksperymentów ze skończoną liczbą możliwych wyników.2
3. Eksperymenty losowe o wynikach z R. Prawdopodobieństwo geometryczne. Przestrzeń probabilistyczna. Niezależność zdarzeń. Zmienne losowe i ich rozkłady.2
4. Prawdopodobieństwo warunkowe, twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym i twierdzenie Bayesa. Rozkłady wektorów zmiennych losowych. Niezależność zmiennych losowych.2
5. Parametryzacja modeli probabilistycznych na przykładzie rozkładów: dwupunktowy, dwumianowy, Poissona, geometryczny, jednostajny dyskretny i ciągły, Benforda, wykładniczy, normalny. Rozkłady funkcji zmiennych losowych. Momenty zmiennych losowych. 2
6. Standaryzacja zmiennej losowej. Tablice rozkładu normalnego, chi-kwadrat, t-Studenta. Współczynnik korelacji. Ciągi niezależnych zmiennych losowych i ich asymptotyczne zachowanie.2
7. Wprowadzenie do statystyki: statystyki i ich rozkłady. Pożądane własności estymatorów. Estymatory o minimalnej wariancji.2
8. Estymatory i metody ich konstrukcji-metoda momentów, największej wiarogodności, najmniejszych kwadratów.2
9. Prawa wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Zastosowanie twierdzeń granicznych do przybliżania rozkładów: dwumianowego, Poissona, t Studenta, chi-kwadrat rozkładem normalnym. Wstępne pojęcia statystyki matematycznej.2
10. Estymacja przedziałowa-dla średniej i wariancji rozkładu normalnego, parametru struktury.2
11. Testowanie hipotez statystycznych-wprowadzenie. Błąd I i II rodzaju. Poziom istotności testu i funkcja mocy testu. Testy parametryczne-wybrane modele.2
12. Testy nieparametryczne. Test zgodności chi-kwadrat. Test niezależności chi-kwadrat.2
13. Jednokierunkowa analiza wariancji. Regresja liniowa jednowymiarowa. Konstrukcja linii regresji (metoda najmniejszych kwadratów).2
14. Regresja liniowa jednowymiarowa. Analiza reszt, prognozowanie.2
15. Planowanie eksperymentów.2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Metody opisowe prezentacji danych eksperymentalnych: szereg rozdzielczy, histogram i dystrybuanta empiryczna, kwantyle z próby, statystyki opisowe.2
2. Modele zjawisk losowych ze skończoną liczbą wyników. Kombinatoryczne algorytmy analizy eksperymentów ze skończoną liczbą możliwych wyników.2
3. Eksperymenty losowe o wynikach z R. Prawdopodobieństwo geometryczne. Przestrzeń probabilistyczna. Niezależność zdarzeń. Zmienne losowe i ich rozkłady.2
4. Prawdopodobieństwo warunkowe, twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym i twierdzenie Bayesa. Rozkłady wektorów zmiennych losowych. Niezależność zmiennych losowych.2
5. Parametryzacja modeli probabilistycznych na przykładzie rozkładów: dwupunktowy, dwumianowy, Poissona, geometryczny, jednostajny dyskretny i ciągły, Benforda, wykładniczy, normalny. Rozkłady funkcji zmiennych losowych. Momenty zmiennych losowych. 2
6. Standaryzacja zmiennej losowej. Tablice rozkładu normalnego, chi-kwadrat, t-Studenta. Współczynnik korelacji. Ciągi niezależnych zmiennych losowych i ich asymptotyczne zachowanie.2
7. Wprowadzenie do statystyki: statystyki i ich rozkłady. Pożądane własności estymatorów. Estymatory o minimalnej wariancji.2
8. Estymatory i metody ich konstrukcji-metoda momentów, największej wiarogodności, najmniejszych kwadratów.2
9. Prawa wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Zastosowanie twierdzeń granicznych do przybliżania rozkładów: dwumianowego, Poissona, t Studenta, chi-kwadrat rozkładem normalnym. Wstępne pojęcia statystyki matematycznej.2
10. Estymacja przedziałowa-dla średniej i wariancji rozkładu normalnego, parametru struktury.2
11. Testowanie hipotez statystycznych-wprowadzenie. Błąd I i II rodzaju. Poziom istotności testu i funkcja mocy testu. Testy parametryczne-wybrane modele.2
12. Testy nieparametryczne. Test zgodności chi-kwadrat. Test niezależności chi-kwadrat.2
13. Jednokierunkowa analiza wariancji.2
14. Regresja liniowa jednowymiarowa. Konstrukcja linii regresji (metoda najmniejszych kwadratów).2
15. Regresja liniowa jednowymiarowa. Analiza reszt, prognozowanie.2

Literatura podstawowa

1. J. Koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa 2001.
2. L. Gajek, M. Kaluszka, Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984
3. H. Jasiulewicz, W. Kordecki, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Definicje, twierdzenia, wzory. GiS, Wrocław 2001
4. H. Jasiulewicz, W. Kordecki, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Przykłady i zadania. GiS, Wrocław 2001
5. J. Greń, Statystyka matematyczna. Modele i zadania. Warszawa, PWN, 1976

Literatura uzupełniająca

1. W. Klonecki, Statystyka matematyczna. Warszawa, Wyd. Naukowe, PWN, 1999
2. T. Inglot, T. Ledwina, Z. Ławniczak, Materiały do ćwiczeń z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Oficyna Wydawnicza P.Wr., Wrocław 1984
3. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część I Rachunek prawdopodobieństwa i część II. Statystyka matematyczna.. PWN, Warszawa 1986

Warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę wykładu i ćwiczeń.

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2216

Nazwa kursu: Obliczenia naukowe i metody numeryczne

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 5
Liczba godzin CNPS 150

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr hab. Krystyna Ziętak, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 3/3

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia):

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z elementami MATLABa i podstawowymi pojęciami i algorytmami z następujących działów analizy numerycznej: analiza błędów zaokrągleń, rozwiązywanie układów równań liniowych, interpolacja wielomianowa, iteracyjne metody wyznaczania zer funkcji, aproksymacja średniokwadratowa funkcji, numeryczne całkowanie i różniczkowanie.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Elementy MATLABa.2
2. Elementy MATLABa.2
3. Elementy MATLABa.2
4. Arytmetyka zmiennopozycyjna.2
5. Analiza błędów zaokrągleń prostych algorytmów. Zadanie źle uwarunkowane2
6. Uwarunkowanie zadania rozwiązywania układu równań liniowych.2
7. Eliminacja Gaussa, rozkład LU, wybór elementu głównego.2
8. Interpolacja wielomianowa Lagrange`a, reszta interpolacji.2
9. Ilorazy różnicowe, wzór interpolacyjny Newtona, wielomiany ortogonalne Czebyszewa.2
10. Iteracyjne metody obliczania zer funkcji. Metody: bisekcji, siecznych i Newtona.2
11. Wykładnik zbieżności, kryteria stopu, iteracyjne metody jednopunktowe, odwzorowania zwężające.2
12. Wielomiany ortogonalne. Aproksymacja średniokwadratowa.2
13. Liniowe zadanie najmniejszych kwadratów. Macierz Grama. Układ normalny.2
14. Kwadratury, wzory trapezów i Simpsona, wzory złożone.2
15. Numeryczne różniczkowanie. Przykłady zastosowania algorytmów numerycznych.2

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Zapoznanie się z możliwościami MATLABa.8
2. Implementacja i testowanie algorytmów numerycznych poznanych na wykładzie.22

Literatura podstawowa

1. D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, WNT, Warszawa 2005.
2. Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, Metody numeryczne, WNT, Warszawa 1998.
3. J. Stoer, R. Burlisch, Wstęp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa 1987.
4. A. Bjorck, G. Dahliquist, Metody numeryczne, PWN, Warszawa 1987.
5. B. Mrozek, Z. Mrozek, Matlab i Simulink, Helion 2004.
6. R. Pratap, Matlab7 dla naukowców i inżynierów, Mikom 2007.

Literatura uzupełniająca

1. M. T. Heath, Scientific computing. An introductory survey, Mc Graw Hill, 2002.
2. G.M. Phillips, P.J. Taylor, Theory and applications of numerical analysis, Acad. Press 1995.
3. W. Cheney, D. Kincaid, Numerical mathematics and computing, Brooks/Cole 1980.
4. D. J. Higham, N.J. Higham, MATLAB Guide, SIAM 2005.
5. A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri, Numerical mathematics, Springer 2000.

Warunki zaliczenia:

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2217

Nazwa kursu: Projekt programistyczny

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2
Semestralna liczba godzin 30
Forma zaliczenia zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 3/5

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Samodzielna realizacja niezbyt złożonego projektu informatycznego.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Indywidualny projekt programistyczny: realizacja projektu programistycznego do wykonania samodzielnego lub w małej grupie osób

Projekt

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Wybór tematu projektu2
2. Omówienie założeń i narzędzi2
3. Realizacja projektu2
4. Realizacja projektu2
5. Realizacja projektu2
6. Realizacja projektu2
7. Punkt kontrolny 12
8. Realizacja projektu2
9. Realizacja projektu2
10. Realizacja projektu2
11. Punkt kontrolny II2
12. Realizacja projektu2
13. Opracowywanie dokumentacji2
14. Opracowywanie dokumentacji2
15. Zdanie projektu2

Literatura podstawowa

1. A. Aho, J. Hopcroft, J. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmów, Helion 2003

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: zakończona sukcesem realizacja projektu

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2218

Nazwa kursu: Aplikacje bazodanowe

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 6
Liczba godzin CNPS 180

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: IIBD01 - Bazy danych i zarządzanie informacją

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr Wojciech Macyna

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 3/6

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie umiejętności piasania apliacji bazodanowych

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Celem kursu jest przedstawienie praktycznego podejścia do tworzenia systemów i aplikacji korzystających z baz danych. Integralną częścią kursu jest także zapoznanie z problematyką zaawansowanych zastosowań baz danych takich jak: hurtowni danych oraz metody eksploracji informacji.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Projektowanie baz danych – notacja UML 4
2. Tworzenie systemów opartych na bazie danych 2
3. Tworzenie aplikacji internetowych opartych na bazie danych 2
4. Strojenie i optymalizacja bazy danych – wybrane aspekty fizyczne baz danych 2
5. Podstawowe aspekty rozproszonych baz danych 2
6. Wprowadzenie do hurtowni danych 2
7. Projektowanie hurtowni danych 4
8. Narzędzia ETL 2
9. Technologie OLAP 4
10. Podstawowe techniki eksploracji danych 4

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Projekt bazy danych dla wybranego systemu4
2. Stworznie aplikacji obsługującej bazę danych6
3. Stworzenie aplikacji internetowej obsługującej bazę danych4
4. Zbadanie wydajności zaprojektowanej bazy4
5. Projekt i implementacja bazy hurtowni danych 4
6. Stworzenie bazy OLAP 4
7. Modele eksploracji danych 4

Literatura podstawowa

1. T. Connolly, C. Begg, Systemy baz danych - projektowanie, wdrażanie i zarządzanie w praktyce
2. R. J. Muller, Bazy danych – Język UML w modelowaniu danych

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: zaliczenie laboratorium

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2219

Nazwa kursu: Bezpieczeństwo i kryptografia

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 6
Liczba godzin CNPS 180

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr Marek Klonowski

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 3/3

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Zapoznanie się z podstawowymi technikami współczesnej kryptografii

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Kurs poświęcony jest prezentacji podstawowych zagadnień związanych ze współczesną kryptografią. Zaprezentowane zostają także podstawowe zagadnienia inżynierii bezpieczenstwa.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Wprowadzenie do współczesnych technik kryptograficznych i bezpieczeństwa komputerowego.2
2. Funkcje hashujszjące i MAC,2
3. Szyfrowanie symetryczne. Tryby szyfrowania.3
4. Kryptografia asymetryczna. RSA - szyfrowanie i schemat podpisu.3
5. Schematy ElGamala -szyfrowanie. DSS podpis. 2
6. Polityki bezpieczeństwa. Oragne Book i Common Criteria. Normy3
7. Wielostronne i wielowarstwowe systemy bezpieczeństwa.6
8. Urządzenia kryptograficzne.2
9. Podstawowe obszary zastosowań.2
10. Ataki na systemy krptograficzne.5

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Tematyka ćwiczeń ściśle związana z wykładami.

Literatura podstawowa

1. Security Engineering, R.Anderson, 2006, WNT.
2. Handbook of Applied Cryptography,A. J. Menezes, P. C van Oorschot, S. A. Vanstone, CRC, 1996, ISBN 0-8493-8523-7

Literatura uzupełniająca

1. Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych, J.Stokłosa, T.Bilski, T.Pankowski, PWN 2001, ISBN 83-01-13452-6.

Warunki zaliczenia: Zaliczenie testu końcowego

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2220

Nazwa kursu: Języki formalne i techniki translacji

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1 1
Semestralna liczba godzin 30 15 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 7
Liczba godzin CNPS 210

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: IITI01 - Algorytmy i struktury danych

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr Maciek Gębala

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 3/3

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie mechanizmów rozpoznawania języków regularnych i bezkontekstowych oraz umiejętność opracowania i zaimplementowania prostych kompilatorów.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Teoria gramatyk formalnych ze wstępem do technik translacji: języki regularne, automaty skończone, języki bezkontekstowe, automaty ze stosem, wprowadzenie do technik translacji.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Języki regularne: automaty skończone i wyrażenia regularne.2
2. Równoważność deterministycznych i niedeterministycznych automatów i wyrażeń regularnych.2
3. Własności języków regularnych. Lemat o pompowaniu.2
4. Twierdzenie Myhill-Nerode. Minimalizacja deterministycznych automatów skończonych.2
5. Gramatyki bezkontekstowe. Usuwanie symboli bezużytecznych, epsilon-produkcji i produkcji jednostkowych.2
6. Postacie normalne: Chomsky-ego i Greibach-a.2
7. Automaty ze stosem (PDA). Równoważność PDA i gramatyk bezkontekstowych. 2
8. Własności języków bezkontekstowych. Lemat o pompowaniu i lemat Ogdena.2
9. Hierarchia Chomsky-ego. Gramatyki kontekstowe i dowolne.2
10. Podstawy kompilatorów. Ogólna budowa kompilatora.2
11. Analiza leksykalna.2
12. Analiza składniowa metodą zstępującą.2
13. Analiza składniowa metodą wstępującą.2
14. Analiza zależności kontekstowych - analiza semantyczna.2
15. Synteza kodu wynikowego.2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Rozwiązywanie zadań związanych z tematyką wykładu.15

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Zadania związane z generowaniem analizatora leksykalnego.5
2. Zadania związane z generowaniem analizatora składniowego.5
3. Budowa prostego kompilatora.5

Literatura podstawowa

1. J.E. Hopcroft, R. Motwani, J.D. Ullman, Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń, WNT, Warszawa 2005 (ISBN 83-01-14502-1)
2. J.E. Hopcroft, J.D. Ullman, Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń, WNT, Warszawa 1994 (ISBN 83-01-11298-0)
3. A.V. Aho, R. Sethi, J.D. Ullman, Kompilatory. Reguły, metody i narzędzia, WNT, Warszawa 2002, (ISBN: 83-204-2656-1)
4. .H. Cormen, Ch.E. Leiserson, R.L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa 1997 (ISBN 83-204-2144-6)

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń i laboratorium oraz zdanie egzaminu końcowego.

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2221

Nazwa kursu: Programowanie niskopoziomowe

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr hab. Wojciech Kordecki, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 3/6

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie umiejętności programowania w asemblerze oraz programowania mikrokontrolerów.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Architektura mikroprocesorów i programowanie w asemblerze. Asemblery procesorów jednoukładowych RISC na przykładzie procesorów rodziny AVR. Informacje o procesorach CISC na przykładach procesorów rodziny Intel 8051 i 8086. Programowanie koprocesora numerycznego i układów SSE. Programowanie mikrokontrolerów w czasie rzeczywistym i programowanie układów we/wy.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Podstawowe wiadomości o procesorach rodziny AVR.2
2. Podstawy asemblera.2
3. Pamięć i urządzenia zewnętrzne.2
4. Przesłania, skoki, rozgałęzienia.2
5. Operacje arytmetyczne i logiczne.2
6. Przerwania, zegary i liczniki.2
7. Przykłady programowania z wykorzystaniem przerwań. Format Intel Hex.2
8. Podstawowe wiadomości o procesorach rodziny 8051.2
9. Procesory RISC - podstawowe idee.2
10. Transmisja szeregowa w procesorach AVR i 8051.2
11. Podstawowe wiadomości o procesorach rodziny 80x86.2
12. Procesory 80x86 - wybrane zagadnienia.2
13. Koprocesor numeryczny. Układy MMX i SSE.2
14. Programy dla MS Windows.2
15. Kolokwium zaliczeniowe.2

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Podstawy programowania modułów AVR.6
2. Programowanie wejść/wyjść i programowanie przerwań.6
3. Programowanie transmisji szeregowej między modułami AVR6
4. Programowanie procesoró 80x86 - wstawki asemblerowe.6
5. Programowanie koprocesora numerycznego - wstawki asemblerowe.6

Literatura podstawowa

1. R.Baranowski, Mikrokontrolery AVR Atmega w praktyce, Wydawnictwo BTC, Warszawa 2005.
2. J. Doliński, Mikrokontrolery AVR w praktyce, Wydawnictwo BTC, Warszawa 2004.
3. A. Pawluczuk, Sztuka programowania mikrokontrolerów AVR. Podstawy. Wydawnictwo BTC, Warszawa 2006.
4. A. Pawluczuk, Sztuka programowania mikrokontrolerów AVR. Przykłady. Wydawnictwo BTC, Warszawa 2007.
5. A. Rydzewski, Mikrokomputery jednoukładowe rodziny MCS-51, WNT 1992.
6. P. Gałka, P. Gałka, Podstawy programowania mikroprocesora 8051, Mikom, Warszawa 1995.

Literatura uzupełniająca

1. R. Pełka, Mikrokontrolery - architektura, programowanie zastosowania, WKŁ, Warszawa 1999.
2. A. Dudek, Jak pisać wirusy, Read Me, Warszawa 1994.

Warunki zaliczenia: Kolokwium na wykładzie i zaliczenie laboratorium.

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2222

Nazwa kursu: Projekt zespołowy

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2
Semestralna liczba godzin 30
Forma zaliczenia zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: projekt programistyczny

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 3/6

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): opanowanie umiejętności zespołowej realizacji projektu informatycznego

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Celem kursu jest zbudowanie w kilkuosobowym zespole stosunkowo rozbudowanej aplikacji lub systemu

Projekt

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Ustalenie i omówienie zagadnienia2
2. Analiza merytoryczna zagadnienia i podział zajec2
3. Realizacja projeku2
4. Realizacja projeku2
5. Realizacja projeku2
6. Punkt kontrolny I2
7. Realizacja projeku2
8. Realizacja projeku2
9. Realizacja projeku2
10. Punkt kontrolny II2
11. Realizacja projeku2
12. Realizacja projeku2
13. Instrukcje obsługi projektu2
14. Systemy pomocy2
15. Punkt kontrolny III2

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: zakończona sukcesem realizacja projektu

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2223

Nazwa kursu: Projekt dyplomowy

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 1
Semestralna liczba godzin 15
Forma zaliczenia zaliczenie
Punkty ECTS 15
Liczba godzin CNPS 450

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 4/1

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opracowanie założeń technicznych i realizacja informatycznego projektu dyplomowego

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Realizacja projektu dyplomowego

Projekt

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Sformułowanie zagadnienia1
2. Opracowanie założeń technicznych1
3. Wybór narzędzi informatycznych2
4. Realizacja projektu I4
5. Testowanie projektu2
6. Realizacja projektu II2
7. Opracowanie dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi2
8. Przygotowanie nośników1

Literatura podstawowa

1. bibliografia zależna od realizowanego zagadnienia

Literatura uzupełniająca

1. podręczniki języków programowania użytych podczas realizacji projektu

Warunki zaliczenia: akceptacja projetu przez opiekuna

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2224

Nazwa kursu: Seminarium dyplomowe

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2
Semestralna liczba godzin 30
Forma zaliczenia zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 4/7

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Omówienie technik pisania raportów technicznych i prac naukowych oraz technik referowania własnych wyników

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Seminarium wspomagające realizację końcowego projektu programistycznego.

Seminarium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Zadady pisania prac naukowych i raportów technicznych2
2. Elementy stylu programowania - typowe błędy programistyczne2
3. Referowanie prac przez studentów2
4. Referowanie prac przez studentów2
5. Referowanie prac przez studentów2
6. Referowanie prac przez studentów2
7. Referowanie prac przez studentów2
8. Omawianie przez studentów fragmentów kodów swoich programów2
9. Omawianie przez studentów fragmentów kodów swoich programów2
10. Omawianie przez studentów fragmentów kodów swoich programów2
11. Omawianie przez studentów fragmentów kodów swoich programów2
12. Omawianie przez studentów fragmentów kodów swoich programów2
13. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego2
14. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego2
15. Podsumowanie2

Literatura podstawowa

1. Tom Cargill, C++. Styl programowania, Wydawnictwo Helion S.A. , 2003

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: wygłoszenie dwóch referatów

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2225

Nazwa kursu: Systemy rozproszone

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1 1
Semestralna liczba godzin 30 15 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Algorytmy i struktury danych

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr hab. Paweł Zieliński

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 4/4

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Celem kursu jest przedstawienie mechanizmów konstruowania efektywnych algorytmów działających w środowiskach rozproszonych. Kurs ma dać podstawy do realizacji projektów w zakresie programowania w systemach rozproszonych.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: W ramach kursu prezentowane są podstawowe pojęcia i zagadnienia systemów rozproszonych (wybór lidera, wzajemne wykluczanie, odporność na błedy, synchronizacja zegarów, zegary logiczne itp). Przedstawine są mechanizmy konstruowania efektywnych algorytmów działających w środowiskach rozproszonych.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Definicja systemu rozproszonego. Modele formalne systemów z wymianą komunikatów (system synchroniczny, asynchroniczny). Złożoność czasowa i komunikacyjna w systemach synchronicznych i asynchronicznych.2
2. Podstawowe algorytmy w systemach z wymianą komunikatów. Konstrukcja drzewa rozpinającego (algorytm flooding, DFS).2
3. Wybór lidera. Wybór lidera w anonimowym pierścieniu. Algorytmy wyboru lidera w pierścieniu asynchronicznym i synchrnicznym.2
4. Wzajemne wykluczanie w systemach ze wspólną pamięcią (rejestry Test&Set, Read-Modify-Write).2
5. Wzajemne wykluczanie. Algorytm piekarniany, algorytmy dla dwóch procesorów, algorytm dla n procesorów.2
6. Tolerowanie awarii. Problem konsensusu (awaria typu crash).2
7. Tolerowanie awarii. Problem konsensusu (awaria typu bizantyjskiego). Algorytm ponadwielomianowy i wielomianowy.2
8. Przyczynowość. Relacja happens-before, zegary logiczne, zegary wektorowe. Obcięcie spójne.2
9. Sychronizacja zegarów.2
10. Rozproszona pamięc dzielona.2
11. Odporne na błędy symulacje objektów typu Read/Write. Symulacje rejestrów Read/Write.2
12. Odporne na błędy symulacje objektów typu Read/Write. Symulacja rejestrów dzielonych w systemach z wymianą komunikatów.2
13. Rozproszone systemy plików.2
14. Protokoły typu peer-to-peer.2
15. Protokoły typu peer-to-peer - kontynuacja.2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Rozwiązywanie zadań ilustrujących materiał podany na wykładzie.15

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Mini projekty w zakresie programowania rozproszonego15

Literatura podstawowa

1. Hagit Attiya, Jennifer Welch, Distributed Computing: Fundamentals, Simulations, and Advanced Topics, John Wiley and Sons, Inc. 2004, ISBN 0-471-45324-2.
2. Gerard Tel, Introduction to Distributed Algorithms, Cambridge University Press, 2000, ISBN 0-521-79483-8.
3. Andrew S. Tanenbaum, Maarten van Steen, Systemy rozproszone: Zasady i paragygmaty, WNT 2006, ISBN 83-204-3070-4

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: Zaliczenie kolokwiów (ćwiczenia) i zaliczenie mini projektów (laboratowium).

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2226

Nazwa kursu: Sztuczna inteligencja

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1 1
Semestralna liczba godzin 30 15 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Logika algorytmiczna

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr Przemysław Kobylański

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 4/7

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniemi i algorytmami Sztucznej Inteligencji

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Na wykładzie przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją. Najwięcej czasu zostanie poświęcone systemom eksperckim i ich realizacji w języku CLIPS. Omówione zostaną systemy wieloagentowe, przetwarzanie języka naturalnego i elementy uczenia maszynowego (sieci neuronowych). Zaprezentowane zostaną również metody rozwiązywania złożonych problemów optymalizacyjnych za pomocą algorytmów genetycznych i przeszukiwania z więzami.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Zastosowania sztucznej inteligencji2
2. Reprezentacja wiedzy2
3. Metody wnioskowania2
4. Wnioskowanie w warunkach niepewności2
5. Przybliżone wnioskowanie2
6. CLIPS: elementy języka2
7. CLIPS: zaawansowane dopasowanie wzorca2
8. CLIPS: sterowanie i programowanie proceduralne2
9. CLIPS: przykłady systemów eksperckich2
10. Systemy wieloagentowe2
11. Przetwarzanie języka naturalnego2
12. Uczenie maszynowe i sieci neuronowe2
13. Przestrzeń stanów, akcje i planowanie akcji2
14. Algorytmy genetyczne2
15. Przeszukiwanie z ograniczeniami2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Rozwiązywanie zadań z list przygotowanych przez wykładowcę15

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Rozwiązywanie zadań programistycznych z list przygotowanych przez wykładowcę15

Literatura podstawowa

1. Joseph C. Giarratano, Gary D. Riley. Expert Systems: Principles and Programming, Course Technology, 2004.
2. M.R. Genesereth, N.J. Nilsson. Logical Foundations of Artificial Intelligence. Morgan Kaufmann Publishers, Inc., 1987.
3. Zbigniew Michalewicz. Algorytmy genetyczne + Struktury danych = Programy ewolucyjne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1996.
4. Krzysztof Apt. Principles of Constraint Programming, Cambridge University Press, 2003.

Literatura uzupełniająca

1. Dennis Merritt. Building Expert Systems in Prolog, Springer-Verlag 1989, Amzi! Inc. 2000.
2. Ivan Bratko. Prolog programming for artificial intelligence, Addison-Wesley, 1986.

Warunki zaliczenia: Zaliczenie kolokwiów.

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2227

Nazwa kursu: Wybrane zagadnienie informatyki technicznej

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr hab. Wojciech Kordecki, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 4/4

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia):

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Programowanie mikroprocesorowych urządzeń technicznych. Techniczne zagadnienia transmisji danych. Programowanie komputerowych systemów pomiarowo-diagnostycznych. Zagadnienia programowania sterowników opartych na mikroprocesorach jednoukładowych.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Wstęp do architektury mikrokompurerów.2
2. Podstawy transmisji danych.2
3. Metody łączenia i komunikacji urządzeń technicznych.2
4. Budowa układów drukowanych.2
5. Porty szeregowe i równoległe.2
6. Porty USB.2
7. Metody utrwalania danych binarnych na nośnikach.2
8. Architektura dysków magnetooptycznych.2
9. Architektura pamięci Flash.2
10. Programowanie sterowników PLC.2
11. Konstrukcje czujników przemysłowych.2
12. Programowanie komputerowych systemów pomiarowo-diagnostycznych.2
13. Niezawodność systemów komputerowych.2
14. Konfiguracje wdrożeniowe mikroprocesorowych urządzeń technicznych.2
15. Analiza wybranych rozwiązań komercyjnych.2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Listy zagadnień związane z poszczególnymi tematami wykładu.15

Literatura podstawowa

1. The Hardware Book - http://www.hardwarebook.info/
2. Metzger P.: Anatomia PC. Wydawnictwo Helion

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń i wykładu.

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2229

Nazwa kursu: Algebra komputerowa

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: algebra i kodowanie

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: /

Typ kursu: wybieralny

Cele zajęć (efekty kształcenia):

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Celem wykładu jest omówienie narzędzi służących do wyznaczania minimalnej liczby operacji arytmetycznych potrzebnych do wyznaczenia danej formuły algebraicznej oraz do rozstrzygania, czy dany wielomian ma rozwiązanie w pierwiastnikach.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Pierścienie: przykłady, homomorfizmy, ideały2
2. Pierscienie noetherowskie2
3. Teoria podzielności2
4. Moduły nad pierścieniami2
5. Struktura grup abelowych2
6. Ograniczenie dolne liczby operacji arytmetycznych - 12
7. Ograniczenie dolne liczby operacji arytmetycznych - 22
8. Ograniczenie dolne liczby operacji arytmetycznych - 32
9. Ciała skończone i wielomiany2
10. Struktura i konstukcje ciał skończonych2
11. Ciał algebraicznie domknięte2
12. Grupa automorfizmów ciała i grupa Galois wielomianu2
13. Zasadnicze twierdzenie teorill Galois2
14. Grupy rozwiązywalne i rozwiązania przez pierwiastniki2
15. Zastosowania do kryptografii2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: kolokwoim zaliczeniowe

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP8763

Nazwa kursu: Anatomia PC

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 1 2
Semestralna liczba godzin 15 30
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr hab. Wojciech Kordecki, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: /

Typ kursu: wybieralny

Cele zajęć (efekty kształcenia):

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Omówienie budowy oraz zasady działania najważniejszych podzespołów komputerów PC.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Historia i ogólna architektura komputera PC. Przestrzenie adresowe procesorów z rodziny Intel x86. Magistrala i8086 oraz ISA. Chipset, mostek północny i południowy. BIOS. 2
2. Interfejsy z szeregową transmisją danych. Asynchroniczna i synchroniczna transmisja danych.2
3. Linie niesymetryczne i symetryczne (różnicowe), LVDS. RS-232/422/485, IrDA, USB, FireWire.2
4. System przerwań i DMA. Port równoległy.2
5. Magistrale PCI, miniPCI, AGP, PCI-Express.2
6. Pamięci. Pamięć statyczna a dynamiczna. Cache. SDRAM/DDR/DDR2/RamBus.2
7. Pamięci masowe. Interfejs EIDE, SATA.2
8. Nowe technlogie2

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Wykorzystanie przerwań BIOS.2
2. Wykorzystanie transmisji szeregowej do komunikacji z przyrządem pomiarowym.2
3. Modelowanie transmisji danych po magistrali równoległej - na przykładzie portu LPT i wyświetlacza LCD -I2
4. Modelowanie transmisji danych po magistrali równoległej - na przykładzie portu LPT i wyświetlacza LCD -II2
5. Dostęp do RTC i pamięci CMOS podtrzymywanej bateryjnie.2
6. Wykorzystanie przerwań sprzętowych na przykładzie portu LPT.2
7. Programowanie interfejsu IDE.2

Literatura podstawowa

1. Metzger P.: Anatomia PC. Wydawnictwo Helion
2. The Hardware Book - http://www.hardwarebook.info/

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: Zaliczenie laboratorium.

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP8769

Nazwa kursu: Ergonomia systemów informatycznych

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: IIPR05[1/4] Technologie sieciowe

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr Marek Klonowski

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: dr inż. Marek Klonowski

Rok/Semestr: /

Typ kursu: wybieralny

Cele zajęć (efekty kształcenia): Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami interfejsu użytkownika ze szczególnym uwzględnieniem wpływu interfejsu na bezpieczenstwo systemu informatycznego.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Pierwsza część kurs przedstawia technologię tworzenia interfejsu użytkownika systemu informatycznego. Omówione zostaną zagadnienia związane z projektowaniem i budową interfejsu użytkownika na różnych etapach realizacji projektu informatycznego. Przedstawione zostaną różne normy tworzenia interfejsu a także formalne metody jego oceny. Kurs będzie bogato ilustrowany przykładami. Druga część kursu omawia zagadnienia wpływu GUI na bezpieczeństwo systemu informatycznego.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Rola interejsu użytkownika. Funkcjonalność a użyteczność. Uwarunkowania psychologiczne.2
2. Podstawowe zasady tworzenia interfejsu, projektowanie ekranów.3
3. GUI - opis procesu tworzenia. 8
4. Projektowanie stron WWW.6
5. Standardy tworzenia interfejsu - norma ISO 9241. Informacja o innych normach.2
6. Formalne metody oceny interfejsu i sposoby jego testowania. Testowanie GUI.2
7. Przegląd narzędzi wspomagających tworzenie interfejsu użytkownika.1
8. GUI a bezpieczeństwo systemu informatycznego.3
9. GUI - autoryzacja, bankowość elektroniczna3

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Narzędzia wspomagające tworzenie interfejsu użytkownika.2
2. Projektowanie ekranów. 6
3. Analiza przkładowych realizacji.7

Literatura podstawowa

1. Galitz W. O. Essential Guide to User Interface Design. Wiley Comp. Pub. 2002.
2. L.F Cantor, S.Garfinkel aSecurity and Usability. O\'Reilly Pub. 2005.

Literatura uzupełniająca

1. S.Krug. Nie każ mi myśleć. Wydanie 2. Helion 2006.

Warunki zaliczenia: pozytywne zaliczenie kolokwium

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP7761

Nazwa kursu: Języki formatowania danych

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr inż. Łukasz Krzywiecki

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: /

Typ kursu: wybieralny

Cele zajęć (efekty kształcenia): Nabycie umiejętności parsowania i formatowania dowolnych plików tekstowych i dokumentów opisanych znacznikami.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Kurs ma na celu zaznajomienie z językami prezentacji i formatowania danych. Omawiane są zagadnienia formatowania tekstów, grafiki wektorowej oraz technologia języków znaczników.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. 1. Podstawy parsowania i formatowania tekstów. Podstawy języków znacznikowych.2
2. 2. LaTeX - wprowadzenie do systemu składu tekstu.2
3. 3. LaTeX - formatowanie dokumentów matematycznych.2
4. 4. LaTeX - opcje zaawansowane, grafika, pakiety.2
5. 5. XML i DTD - uniwersalny język opisu treści.2
6. 6. XSL - język styli i transformacji dokumentów w standardzie XML.2
7. 7. XHTML - rozszerzalny hipertekstowy język znaczników.2
8. 8. CSS - kaskadowe arkusze styli.2
9. 9. MathML - znakowanie wyrażeń matematycznych w XML.2
10. 10. Parsery XML. Omówienie modeli SAX i DOM.2
11. 11. Perl - język ekstrakcji i raportowania danych.2
12. 12. Perl - formaty i wyrażenia regularne.2
13. 13. Perl - moduły parserów XML.2
14. 14. VRML i X3D - języki opisu grafiki trójwymiarowej i danych multimedialnych.2
15. 15. SVG - język opisu grafiki 2D w standardzie XML.2

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. 1. LaTeX - formatowanie dokumentów.1
2. 2. 2. DTD - definiownie typów dokumentów XML. Tworzenie dokumentów XML zgodnych z DTD.2
3. 3. Manipulowanie dokumentami XML za pomocą szablonów XSL.2
4. 4. Budowa serwisu WWW za pomocą XHTML i CSS.2
5. 5. MathML - tworzenie stron WWW z wyrażeniami matematycznymi.2
6. 6. Perl - formatowanie dokumentów tekstowych.2
7. 7. Perl - parsowanie i formatowanie dokumentów LaTeX.2
8. 8. Perl - parsowanie i formatowanie dokumentów XML.2

Literatura podstawowa

1. 1. Standardy i specyfikacje konsorcjum W3C; http://www.w3.org/.
2. 2. Polska Grupa Użytkowników Systemu TeX; http://www.gust.org.pl/.
3. 3. XML na poważnie, Autorzy: Przemysław Kazienko, Krzysztof Gwiazda; ISBN: 83-7197-765-4.
4. 4. Perl - programowanie; Autorzy: Lerry Wall, Ton Christiansen, Jon Orwant.

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych i zaliczenie krótkiego kolokwium na ostatnim wykładzie.

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: MAP2208

Nazwa kursu: Modelowanie matematyczne

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Kursy: algebry, rachunku różniczkowego i całkowego, wstęp do rachunku prawdopodobieństwa z elementami procesów stochastycznych i statystyki.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr hab. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: /

Typ kursu: wybieralny

Cele zajęć (efekty kształcenia):

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Celem kursu jest przybliżenie słuchaczom modeli matematycznych w różnych dziedzinach nauki z uwzględnieniem zarówno nauk technicznych i przyrodniczych jak i społecznych.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Konstrukcja modeli matematycznych od danych rzeczywistych do postaci abstrakcyjnej. 2
2. Modele deterministyczne a stochastyczne, dyskretne a ciągłe.2
3. Wspomaganie komputerowe modelowania matematycznego. Systemy obliczeń symbolicznych.2
4. Zastosowanie obliczeń symbolicznych w analizie modeli matematycznych.2
5. Modelowanie z wykorzystaniem równań różniczkowych zwyczajnych. Zagadnienia brzegowe.2
6. Równania różnicowe. Modele mieszane dyskretno-ciągłe.2
7. Symulacyjne podejście do analizy modeli matematycznych.2
8. Znaczenie optymalizacji w modelowaniu matematycznym.2
9. Rozwiązywanie równań nieliniowych. 2
10. Dopasowanie parametrów modelu do modelowanego zjawiska.2
11. Programowanie liniowe i kwadratowe.2
12. Programowanie sieciowe.2
13. Zagadnienia sterowania. Systemy liniowe z losowymi parametrami.2
14. Markowskie procesy decyzyjne.2
15. Informacja o symulacjach losowych systemów2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Wspomaganie komputerowe modelowania matematycznego. Systemy obliczeń symbolicznych.3
2. Metody numeryczne w modelowaniu matematycznym. Metody symulacyjne analizy modeli matematycznych.3
3. Optymalizacja w modelowaniu matematycznym. Programowanie liniowe i kwadratowe.3
4. Zagadnienia sterowania. Markowskie procesy decyzyjne.3
5. Symulacje komputerowe dla modeli losowych.3

Literatura podstawowa

1. D. Edwards and M.J. Hamson: Mathematical modelling skills, Macmillan Press LTD, Houndmills, 1996.
2. Aleksander Janicki, Adam Izydorczyk, Metody komputerowe w modelowaniu stochastycznym, WNT, Warszawa 2001.
3. Sheldon M. Ross, Simulation, Academic Press, San Diego 1997.
4. B. Everitt, A Handbook of Statistical Analysis Using S-PLUS, Chapman and Hall, London 1994.

Literatura uzupełniająca

1. B. S. Everitt, G. Der, A Handbook of Statistical Analysis using SAS, Chapman & Hall, London 1996.
2. Kazimierz Sobczyk, Stochastyczne równania różniczkowe. Teoria i zastosowania, WNT, Warszawa 1996.

Warunki zaliczenia: Ocena jest wypadkową wyniku kolokwium i efektów pracy w ramach laboratorium.

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: MAP2209

Nazwa kursu: Pakiety matematyczne

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: /

Typ kursu: wybieralny

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie umiejetności korzystania z programów Mathlab i Mathematica

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Kurs z pakietów Matlab i Mathematica

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. MATLAB: interface, zmienne, tablice, macierze, operatory, funkcje wbudowane2
2. MATLAB: obliczenia (wielomiany, linowa algebra, równania różniczkowe zwyczajne)2
3. MATLAB: Grafika i wizualizacja (wykresy funkcji 2D and 3D, parametry wykresów, edytor właściwości, figury, osie, animacja)2
4. MATLAB: Wprowadzenie do programowania (funkcje i m-pliki, typy danych, łańcuchy, operatory relacyjne i logiczne, sterowanie, debagowanie)2
5. MATLAB: Programowanie (GUIDE edytor, programowanie interfajsu użytkownika, callbacks, MATLAB File Exchange)2
6. MATLAB: Statystyka i analiza danych (rozkłady prawdopodobieństwa, modele linowe, regresja, przedziały ufności, wizualizacja, ANOVA)2
7. MATLAB: wektoryzacja obliczen2
8. MATHEMATICA: Wprowadzenie (obliczenia, wykresy, całkowanie, rózniczkowanie, równania liniowe)2
9. MATHEMATICA: Wprowadzenie do programowania (podstawowe typy, przegląd dostępnych technik programowania)2
10. MATHEMATICA: Wzorce i reguły 2
11. MATHEMATICA: Programowania funkcyjne2
12. MATHEMATICA: Programowanie proceduralne2
13. MATHEMATICA: Tworzenie pakietów2
14. Porównanie pakietów2
15. Przykład zastosowanie2

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. MATLAB: Wykresy funkcji2
2. MATLAB: M-funkcje2
3. MATLAB: obliczenia wektorowe2
4. MATHEMATICA: calculus2
5. MATHEMATICA: uzycie wzorców i reguł2
6. MATHEMATICA: programowanie funkcyjne i proceduralne2
7. MATHEMATICA: tworzenie pakietów2
8. Końcowy test2

Literatura podstawowa

1. Andrzej Zalewski, Rafał Cegieła, MATLAB - obliczenia numeryczne i ich zastosowania, NAKOM, 1998, ISBN 83-85060-85-5.
2. Dokumentacja techniczna dostarczana z pakietem (ang.).
3. Dokumentacja on-line http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/matlab.s
4. Stephen Wolfram, Mathematica Book
5. Mathematica Book online - http://documents.wolfram.com/v4/.

Literatura uzupełniająca

1. Anna Kamińska, Beata Pańczyk, Ćwiczenia z Matlaba. Przyklady i zadania, wyd. Mikom.
2. Grzegorz Drwal et al., Mathematica 4, 2000 r., ISBN: 83-86644-55-9

Warunki zaliczenia: kolokwium przy komputerze

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2230

Nazwa kursu: Teoretyczne podstawy informatytki

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: brak

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: /

Typ kursu: wybieralny

Cele zajęć (efekty kształcenia): Zapozananie się z formalnymi modelami obliczeń oraz klasami zagadnień rozstrzgalnych i rekurencyjnie przeliczalnych

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Modele obliczeń formalnych, funkcje uniwersalne, zagadnienia rozstrzygalne, obliczenia kwantowe.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Modele obliczeń2
2. Funkcje pierwotnie rekurencyjne2
3. Funkcje rekurencyjne2
4. Funkcja uniwersalna2
5. Twierdzenia o stałym punkcie2
6. Zbiory rekurencyjne i rekurencyjnie przeliczalne2
7. Klasyczne problemy nierozstrzygalne2
8. Twierdzenie Godla2
9. Algorytmy zrandomizowane2
10. Obliczenia równoległe2
11. Elementy mechaniki kwantowej2
12. Obliczenia kwantowe: bity, qbity2
13. Problemy dekoherencji2
14. Klasa złożoności obliczeniowej BQP 2
15. Perspektywy rozwoju techniki komputerowej2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Maszyna licznikowa2
2. Funkcje rekurencyjnie przeliczalne2
3. Problemy nierozstrzygalne2
4. Problemy nierozstrzygalne2
5. Arytmetyka Peano2
6. Obliczenia kwantowe2
7. Obliczenia kwantowe2
8. Obliczenia kwantowe1

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: kolokwium

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: MAP3706

Nazwa kursu: Teoria grafów

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Matematyka Dyskretna, Algebra, Programowanie I

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr hab. Michał Morayne, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: /

Typ kursu: wybieralny

Cele zajęć (efekty kształcenia):

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Celem wykładu jest omówienie podstawowych pojęć teorii grafów. Podawane będą algorytmy znajdowania drzew maksymalnych, przeszukiwania grafów, znajdowania dróg najkrótszych. Omówione zostaną zagadnienia płaskości i kolorowania grafów oraz zagadnienia związane z sieciami transportowymi i twierdzeniem Forda-Fulkersona.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Definicje grafów. 2
2. Spójność grafu. Drzewa i lasy. Algorytmy Prima i Kruskala.2
3. Przeszukiwanie grafów.2
4. Drogi najkrótsze. Drogi Eulera. Cykle Hamiltona.2
5. Zagadnienie komiwojażera.2
6. Twierdzenie Forda - Fulkersona.2
7. Planarność. Twierdzenie Eulera. Dualność.2
8. Algorytmy zachłanne.2
9. Płaskość grafów.2
10. Kolorowanie grafów.2
11. Drzewa binarne i ich zastosowania.2
12. Grafy losowe.2
13. Asymptotyczne twierdzenia grafów losowych.2
14. Wybrane zastosowania teorii grafów w informatyce.2
15. Gry na grafach.2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Ćwiczenia ilustrujące poszczególne tematy wykładu.15

Literatura podstawowa

1. R. J. Wilson, Wprowadzenie do teorii grafów, PWN.
2. W. Lipski, Kombinatoryka dla programistów, WNT.

Literatura uzupełniająca

1. K. A. Ross, C. R. B. Wright, Matematyka dyskretna, PWN.
2. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 1998.

Warunki zaliczenia: Egzamin oraz zaliczenie z ćwiczeń.

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2231

Nazwa kursu: Wybrane zagadnienia informatyki

Język wykładowy: angielski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowi Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: /

Typ kursu: wybieralny

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie podstawowej angielskiej terminologii informatycznej

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Przegląd wybranych zagadnień informatyki w języku angielskim

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Podstawowe konstrukcje strukturalnych języków programowania2
2. Klasyczne techniki: rekursja, programowanie dynamiczne2
3. Klasyczne techniki: systemy przepisujące, automaty skończone2
4. Programowanie w językach strukturalnych2
5. Budowanie aplikacji okienkowych2
6. Bazy danych2
7. Aplikacje bazodanowe2
8. Analiza klasycznych algorytmów sortowania2
9. Podstawowe struktury danych2
10. Elementy kombinatoryki: podstawowe liczby2
11. Paradoksy urodzinowe2
12. Algorytmy zrandomizowane2
13. Elementy logiki 2
14. Elementy sztucznej inteligencji2
15. Podsumowanie2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Wprowadzenie2
2. Programowanie - opis wybranego języka programowania2
3. Matematyka - algebra, analiza, logika2
4. Bazy-danych2
5. Analiza algorytmów i złożoność obliczeniowa2
6. Logika algorytmiczna2
7. Sztuczna inteligencja2
8. Algorytmy rozproszone i zrandomizowane2

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: wygłoszenie krótkiego referatu w języku angielskim

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2232

Nazwa kursu: Środowisko programisty

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr Marek Klonowski

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: /

Typ kursu: wybieralny

Cele zajęć (efekty kształcenia): Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi narzędziami i metodami wykorzystwanymi podczas programowania.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Kurs prezentuje najważniejsze nowoczesne narzędzia wykorzstywane do tworzenia oprogramowania w średnich i dużych projektach informatycznych.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Edytor tekstu. Praca przez sieć.2
2. Języki programowania wysokiego i niskiego poziomu.2
3. Kompilatory. Interpretery.2
4. Zintegrowane środowiska programistyczne. SDK dla różnych platform.8
5. Archiwizacja. Technologie programowania zespołowego. CVS/SVN.3
6. Modelowanie i prezentacja systemu w języku UML. 8
7. Zaawansowane generatory kodu.2
8. Testowanie i weryfikacja.3

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin

Literatura podstawowa

1. Materiały dostarczone przez wykładowcę.

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: Test koncowy.

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2900

Nazwa kursu: Algebra Numeryczna

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Obliczenia naukowe i metody numeryczne

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr hab. Krystyna Ziętak, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 1/1

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie podstawowych technik algebry numerycznej, ze szczególnym uwzglednieniem zagadnień liniowych.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami algebry numerycznej: rozkłady macierzy, przekształcenia ortogonalne, algorytmy wyznaczania rozwiązań liniowego zadania najmniejszych kwadratów, algorytmy obliczania wartości własnych macierzy, iteracyjne metody rozwiązywania układów równań nieliniowych, równania macierzowe, funkcje macierzowe, przykłady zastosowań algbery numerycznej, biblioteki podprogramów algebry numerycznej.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Rozkłady macierzy: rozkład SVD, QR, polarny. Przykłady zastosowań. 2
2. Przekształcenie ortogonalne. Przekształcenie macierzy przez podobieństwo ortogonalne do postaci Hessenberga. 2
3. Liniowe zadanie najmniejszych kwadratów: uwarunkowanie zadania, układ normalny. Uogólniona macierz odwrotna Moore`a-Penrose.2
4. Algorytmy wyznaczania rozwiązania liniowego zadania najmniejszych kwadratów z macierzą pełnego rzędu. Algorytmy wyznaczania rozkładu QR.2
5. Liniowe zadanie najmniejszych kwadratów z macierzą niepełnego rzędu. Zastosowanie rozkładu SVD. Rozkład QR za pomocą przekształcenia Householdera wyborem kolumny. 2
6. Przykłady zastosowań liniowego zadania najmniejszych kwadratów.2
7. Algebraiczne zagadnienie własne, lokalizacja wartosci własnych, uwarunkowanie zadania obliczania wartości własnej.2
8. Metoda potęgowa, deflacja w metodzie potęgowej. Odwrotna metoda potęgowa.2
9. Metoda QR, przyspieszanie zbieżności i deflacja, wzmianka o algorytmie niejawnym.2
10. Przykłady zastosowań algebraicznego zagadnienia własnego.2
11. Rozwiązywanie układu równań nieliniowych - wielowymiarowa metoda Newtona. Nieliniowe zadanie najmniejszych kwadratów.2
12. Algorytm Broydena, aktualizacja rozkładu QR. 2
13. Równania macierzowe. Równanie Lyapunova.2
14. Funkcje macierzowe. Pierwiastek z macierzy.2
15. Przegląd bibliotek podprogramów algebry numerycznej: BLAS, EISPACK, LINPACK, LAPACK, ScaLapack.2

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Implementacja metod poznanych na wykładzie.15

Literatura podstawowa

1. A. Kiełbasiński, H. Schwetlick, Numeryczna algebra liniowa, WNT, 1993.
2. D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, WNT, Warszawa 2005.
3. A. Maćkiewicz, Algorytmy algebry liniowej. Metody bezpośrednie, Wyd. Polit. Poznańskiej, Poznań 2002.
4. J. Stoer, R. Burlisch, Wstęp do analizy numerycznej, PWN, 1987.

Literatura uzupełniająca

1. B. N. Datta, Numerical linear algebra and its applications, Brooks/Cole, 1995.
2. J. Demmel, Applied numerical linear algebra, SIAM, 1997.
3. W. Gander, J. Hrebicek, Solving problems in scientific computing using MAPLE and MATLAB, Springer, 2004.
4. G. H. Golub, Ch. Van Loan, Matrix computations, Johns Hopkins, 1997.
5. G. W. Stewart, Matrix algorithms, vol. I and II, SIAM 1998.
6. D. S. Watkins, Fundamentals of matrix computations, Wiley, 1991.

Warunki zaliczenia: Zaliczenie kolokwium.

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2901

Nazwa kursu: Analiza Algorytmów

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 6
Liczba godzin CNPS 180

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Analiza matematyczna II (MAP2205), matematyka dyskretna (MAP2206), Metody probabilistyczne i statystyka (MAP2207) - lub kursy o zbliżonej treści

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowi Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 1/1

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie nowoczesnych narzędzi analitycznych i probabilistycznych służących do analizy własności algorytmów i protokołów

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Przegląd aktualnie stosowanych technik matematycznych do analizy algorytmów oraz protokołów, ze szczególnym uwzględnieniem technik kombinatorycznych, analitycznych oraz probabilistycznych.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Permutacje i współczynniki Newtona2
2. Liczyby specjalne2
3. Klasy kombinatoryczne i funkcje tworzęce2
4. Analiza algorytów sortowania2
5. Algorytmy wyboru lidera i inicjalizacji dla sieci Ad Hoc2
6. Analiza zespolona - rózniczkowanie, całkowanie2
7. Analiza zespolona - twierdzenia Chauchyego i residua2
8. Własności probabilistyczne sieci P2P2
9. Losowe podziały odcinka2
10. Losowe podzbiory o ustalonej mocy2
11. Nierówności probabilistyczne, metoda I i II momentu2
12. Grafy losowe - podstawoe własności2
13. Grafy losowe - spójność, komponenty2
14. Projektowanie niezawodnych sieci P2P2
15. Podsumowanie2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin

Literatura podstawowa

1. D. Knuth, Sztuka programowania, tom 1
2. D. Knuth, Sztuka programowania, tom 3
3. P. Flajolet and R.Sedgewick,http://algo.inria.fr /flajolet/Publications/books.html

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: egzamin

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2902

Nazwa kursu: Metody probabilistyczne algorytmiki

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 5
Liczba godzin CNPS 160

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Algorytmy i struktury danych (INP2205).

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr hab. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 1/1

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie metod budowy probabilistycznych i heurystycznych algorytmów oraz zapoznanie się z elementami programowania liniowego i całkowito-liczbowego.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Kurs poświęcony jest algorytmom, których działanie daję założony efekt z wysokim prawdopodobieństwem lub po bardzo długim czasie działania. włączone są do tej klasy algorytmy randomizowane, heurystyczne, programowanie stochastyczne.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Generatory pseudolosowe-przegląd metod2
2. Generatory addytywne, multiplikatywne i mieszane2
3. Metoda Monte Carlo2
4. Algorytmy przeszukiwania: binarny, liniowy, losowy, tablice haszujące.2
5. Algorytmy obsługujące płynący strumień danych i zebrane dane.2
6. Wybór k elementów ze strumienia o nieznanej długości2
7. Metoda Las Vegas2
8. Programowanie stochastyczne: sformułowanie problemu4
9. Redukcje do programowania całkowitoliczbowego i złożoność programowania liniowego.2
10. Metoda simpleksów w zastosowaniu do programów liniowych z losowymi parametrami.2
11. Systemy dynamiczne: drzewa decyzyjne-deterministyczne i stochastyczne, stochastyczne programowanie dynamiczne.2
12. Algorytmy genetyczne.2
13. Metoda wyżażania.2
14. Podsumowanie.2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Analiza i konstrukcja rozwiązań ilustrujących materiał prezentowany na wykładzie.

Literatura podstawowa

1. R. Motwani, P. Raghavan, Randomized Algorithms, ISBN 0-521-47465-5.
2. S. Reeves, Modern heuristic techniques for combinatorial problems, ISBN 0077092392.
3. R. Zieliński, P. Neumann,Stochastyczne metody poszukiwania minimum funkcji, WNT, warszawa, 1986.
4. Kenneth A. Berman and Jerome L. Paul, Fundamentals of Sequential and Parallel Algorithms, PWS Publishing Co., Boston, MA, 1996
5. Z. Michalewicz, Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, WNT, ISBN 83-204-2368-6.
6. Nicholas Metropolis and Stanislaw Ulam, The Monte Carlo method, Journal of the American Statistical Association, 44(247):335-341, 1949
7. R. Wieczorkowski, R. Zieliński, Komputerowe generatory liczb losowych, WNT, Warszawa, 1997, ISBN 83-204-2160-8.

Literatura uzupełniająca

1. Th. Cormen, Ch. Leiserson, R. Rivest, Wstęp do algorytmów, ISBN 83-204-2144-6.
2. M. Sysło, N. Deo, J. Kowalik, Algorytmy optymalizacji dyskretnej, PWN.

Warunki zaliczenia: Pozytywny wynik kolokwium (ćwiczenia) i egzaminu (wykład).

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2903

Nazwa kursu: Teoria Obliczeń i Złożoność Obliczeniowa

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 6
Liczba godzin CNPS 180

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr Maciek Gębala

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 1/1

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Zapoznanie studentów z matematycznymi podstawami informatyki. Przegląd najważniejszych modeli obliczeń i klas złożoności związanych z nimi.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Wprowadzenie to zagadnień obliczalności. Modele obliczeń. Maszyna Turinga i maszyna RAM. Funkcje rekurencyjne. Lambda rachunek. Problemy nierozstrzygalne. Zagadnienia rekurencyjnie przeliczalne. Miary złożoności obliczeniowej. Problemy zupełne. Przegląd klas obliczeniowych (L, NL, P, NP, co-NP, PSPACE). Złożoność obliczeń losowych i równoległych.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Maszyna Turinga. Własności różnych modeli maszyny Turinga.2
2. Języki rekurencyjne i rekurencyjnie przeliczalne.2
3. Uniwersalna maszyna Turinga. Nierozstrzygalność problemu stopu.2
4. Twierdzenie Rice-a. Teza Church-a. Maszyna licznikowa.2
5. Maszyna RAM. Równoważność maszyny RAM i maszyny Turinga jako modeli obliczeń.2
6. Funkcje rekurencyjne na liczbach naturalnych.2
7. Lemat Godla o kodowaniu. Równoważność modelu funkcji rekurencyjnych i modelu maszyn Turinga.2
8. Podstawy lambda rachunku. Liczebniki Churcha. Równoważność z innymi modelami obliczeń.2
9. Podstawy złożoności obliczeniowej. Relacje między klasami złożoności.2
10. Twierdzenia o hierarchii. Metoda osiągalności.2
11. Klasa NP.2
12. Obliczenia losowe.2
13. Aproksymowalność.2
14. Obliczenia równoległe. Klasa NC.2
15. Klasa PSPACE.2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Rozwiązywanie zadań związanych z tematyką wykładu.30

Literatura podstawowa

1. Ch.H. Papadimitriou, Złożoność obliczeniowa, WNT, Warszawa 2002 (ISBN 83-204-2659-6)
2. A. Kościelski, Teoria obliczeń. Wykłady z matematycznych podstaw informatyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997 (ISBN 83-229-1696-5)
3. H. Barendregt, E. Barendsen, Introduction to Lambda Calculus, 1994
4. J.E. Hopcroft, J.D. Ullman, Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń, WNT, Warszawa 1994 (ISBN 83-01-11298-0)

Literatura uzupełniająca

1. J.E. Hopcroft, R. Motwani, J.D. Ullman, Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń, WNT, Warszawa 2005 (ISBN 83-01-14502-1)
2. T.H. Cormen, Ch.E. Leiserson, R.L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa 1997 (ISBN 83-204-2144-6)

Warunki zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń oraz zdanie egzaminu końcowego.

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: FZP2900

Nazwa kursu: Fizyka Technologii Informacyjnych

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki i Instytutu Fizyki

Rok/Semestr: 1/2

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Zapoznanie się z fizycznymi aspektami przetwarzania oraz przesyłania informacji.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Przegląd fizycznych i matematycznych podstaw współczesnych technologii informacyjnych.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Miary informacji i zakłóceń2
2. Techniki komunikacyjne - linie transmisyjne, fale. Fale radiowe, mikrofale, włókna optyczne2
3. Źródła i detektory sygnałów. Kanały komunikacyjne i zakłócenia.2
4. Metody zapisu i odczytu - nośniki i urządzenia magnetyczne, elektroniczne; techniki holograficzne 4
5. Kodowanie i dekodowanie: amplitudy i częstotliwości, kodowanie binarne, kompresja danych4
6. Korekcja błędów, elementy kryptografii2
7. Elementy mechaniki kwantowej: stany kwantowe i informacja, obliczenia i komunikacja4
8. Elementy kryptografii kwantowej4
9. Fizyczne ograniczenia technologii informacyjnych: bariery współczesnych technologii4
10. Nowe technologie - realizacja laboratoryjne i wyniki teoretyczne2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin

Literatura podstawowa

1. Neil Gershenfeld, The Physics of Information Technology, Cambridge University Press, 2000

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: kolokwium

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2904

Nazwa kursu: Metody Numeryczne

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1 1
Semestralna liczba godzin 30 15 15
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 5
Liczba godzin CNPS 160

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Obliczenia naukowe i metody numeryczne

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr hab. Krystyna Ziętak, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 1/2

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie podstawowych technik Metod Numerycznych

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Celem kursu jest przegląd wybranych zagadnień z interpolacji, aproksymacji i metod numerycznych dla równań różniczkowych zwyczajnych oraz ich zastosowań. Omawiane są następujące tematy: interpolacja wielomianowa Hermite`a, interpolacja trygonometryczna, funkcje sklejane, kwadratury Gaussa, aproksymacja jednostajna wielomianowa i wymierna, aproksymacja Pade`go, pierwiastki wielomianów, minima funkcji jednej zmiennej, iteracyjne metody rozwiązywania układów równań liniowych, metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Interpolacja Hermite`a. Interpolacja trygonometryczna.2
2. Dyskretna transformata Fouriera. Szybka transformacja Fouriera.2
3. Funkcje sklejane. Naturalna funkcja sklejana trzeciego stopnia. 2
4. Bazowe funkcje sklejane i ich własności. Pochodne i całki funkcji B-sklejanych.2
5. Przykłady zastosowań interpolacji i funkcji sklejanych w grafice komputerowej.2
6. Kwadratury Gaussa.2
7. Aproksymacja jednostajna za pomocą wielomianów.2
8. Jednostajna aproksymacja wymierna - problemy Zolotareva. Aproksymacja Pade`go.2
9. Lokalizacja pierwiastków wielomianu. Metoda Bairstowa.2
10. Optymalizacja - minima funkcji jednej zmiennej. Metoda złotego podziału.2
11. Iteracyjne metody rozwiązywania układów równań liniowych. Metoda Gaussa-Seidla i Jacobiego.2
12. Metody nadrelaksacji i sprzężonych gradientów cg.2
13. Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych. Zagadnienie początkowe. Metody jednokrokowe: jawna i niejawna metoda Eulera. Metody Rungego-Kutty. 2
14. Równania różniczkowe zwyczajne - zagadnienie brzegowe. Metoda strzału. Schematy różnicowe.2
15. Przykłady zastosowań równań różniczowych zwyczajnych.2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Listy zadań przygotowane przez wykładowcę.15

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Implementacja algorytmów poznanych na wykładzie.15

Literatura podstawowa

1. D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, WNT, Warszawa 2005.
2. Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, Metody numeryczne, WNT, Warszawa 1998.
3. A. Palczewski, Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria i metody numeryczne z wykorzystaniem komputerowego systemu obliczeń symbolicznych, WNT, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca

1. W. Golde, C. Norek, S. Paszkowski, Zarys teorii aproksymacji i jej zastosowań w elektrotechnice, PWN, Warszawa 1958.
2. T. Pang, Metody obliczeniowe w fizyce. Fizyka i komputery, PWN, Warszawa 2001.
3. W. Gander, J, Hrebicek, Solving problems in scientific computing using Maple and MATLAB, Springer, Berlin 2004.
4. M.T. Heath, Scientific computing. An introductory survery, Ma Graw Hill, 2002.
5. G.M. Phillips, P.J. Taylor, Theory and applications of numerical analysis, Academic Press, 1995.
6. A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri, Numerical mathematics, Springer 2000.

Warunki zaliczenia: Egzamin

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2905

Nazwa kursu: Metody Optymalizacji

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1 1
Semestralna liczba godzin 30 15 15
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Algebra; Analiza Matematyczna; Algorytmy i Struktury Danych

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr hab. Paweł Zieliński

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 1/2

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Celem kursu jest przegląd zadań i metod optymalizacji.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: W ramach kursu szczególny nacisk jest położony na zagadnienia programowania liniowego i programowania całkowitoliczbowego w tym na problemy optymalizacji dyskretnej. Prezentowane są zagadnienia związane z konstrukcją modeli matematycznych dla problemów optymalizacyjnych, w szczególności dla trudnych problemów optymalizacji dyskretnej, oraz algorytmów dokładnych i przybliżonych służących do ich rozwiązywania.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Problemy optymalizacyjne (egzemplarz, problem optymalizacyjny, przykłady). Otoczenie. Lokalne i globalne optima. Zbiory i funkcje wypukłe. Problem wypukłego programowania.2
2. Postacie zadania programowania liniowego. Interpretacja geometryczna zadania programowania liniowego. Własności zadania programowania liniowego (wierzchołek, rozwiązanie bazowe dopuszczalne).2
3. Algorytn simpleks. 2
4. Wyznaczanie pierszego rozwiązania bazowego dopuszczalnego - metoda kar i metoda dwóch faz. Zrewidowany algorytm simpleks.2
5. Zagadnienie dualne. Twierdzenie o dualnosci. Twierdzenie o różnicach dopełniających.2
6. Algorytm dualny. Algorytm prymalno-dualny.2
7. Programowanie całkowitoliczbowe PCL. Modelowanie całkowitoliczbowe. Modele trudnych zagadnień optymalizacji dyskretnej. 2
8. Metody programowania całkowitoliczbowego: metoda podziału i ograniczeń dla PCL, metoda przeglądu dla problemów 0-1.2
9. Metoda podziału i ograniczeń dla zagadnienia komiwojażera i zagadnienia plecakowego. Unimodularność.2
10. Relaksacja Lagrange`a.2
11. Zastosowanie relaksacji Lagrange`a do trudnych zagadnień optymalizacji dyskretnej.2
12. Algorytmy lokalnego przeszukiwania - ogólne własności2
13. Przykłady algorytmów lokalnego przeszukiwania dla trudnych zagadnień optymalizacji dyskretnej.2
14. Algorytmy approksymacyjne. Klasy APX, PTAS, FPTAS.2
15. Przykłady algorytmów aproksymacyjnych dla trudnych zagadnień optymalizacji dyskretnej.2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Rozwiązywanie zadań ilustrujących materiał podany na wykładzie.15

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Mini projekty w zakresie metod optymalizacji15

Literatura podstawowa

1. C.H. Papadimitriou, K. Steiglitz, Combinatorial Optimization. Algorithms and Complexity, Dover Publication, Inc,Mineola, 1998.
2. I. Nykowski, Programowanie liniowe, PWE Warszawa 1980.
3. S.P. Bradley, A.C. Hax, T.L. Magnanti, Applied Mathematical Programming, Addison-Wesley Publishing Company, 1977
4. R.S. Garfinkel, G.L. Nemhauser, Programowanie całkowitoliczbowe, PWN, 1978.
5. W. Grabowski, Programowanie matematyczne, PWE Warszawa 1980.

Literatura uzupełniająca

1. M.M. Sysło, M. Deo, J.S. Kowalik, Algorytmy optymalizacji dyskretnej z programami w języku PASCAL, PWN, 1993.
2. G.L. Nemhauser and L.A. Wolsey. Integer and Combinatorial Optimization, John Wiley & Sons, 1988.
3. F.S. Hiller, G. J. Lieberman, Introduction to operations research, The McGraw-Hill Co. New York 2001.
4. R.K. Ahuja, T.L. Magnanti and J. B. Orlin, Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications, Prentice Hall, 1993.

Warunki zaliczenia: Zaliczenie kolokwiów (ćwiczenia), zaliczenie mini projektów (laboratorium) i zdanie egzaminu (wykład).

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2906

Nazwa kursu: Modelowanie probabilistyczne

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 1 2
Semestralna liczba godzin 15 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Zaliczenie kursów: Rachunek Prawdopodobiestwa z Elementami Procesów Stochastycznych MAP3701 oraz Statystyka Matematyczna i Stosowana MAP4701

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr hab. Zdzisław Porosiński, dr hab. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: dr inż. Zdzisław Porosiński, dr inż. Adam Zagdański, dr inż. Artur Suchwałko

Rok/Semestr: 1/2

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie współczesnych technik modelowania probabilistycznego

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Kurs uzupełnia wiadomości na temat metod probabilistycznych w zastosowaniu do modelowania zjawisk losowych w technice, biologii i ekonomii. Rozważane są głównie modele z czasem dyskretnym lub czasem ciągłym i dyskretną przestrzenią stanów. Omawia się konstrukcję generatorów liczb pseudolosowych i metody ich testowania, symulację łańcuchów Markowa, metody symulacyjne (bootstrap), modelowanie kolejek i zapasów, modelowanie wartości ekstremalnych (z zastosowaniami w ubezpieczeniach i niezawodności). Podkreślone w kursie jest znaczenie metod symulacyjnych dla rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych w modelach probabilistycznych.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Generatory liczb pseudolosowych. Metoda Monte Carlo. Symulacja zmiennych losowych o wybranych rozkładach-różne techniki generacji.2
2. Algebraiczne metody analizy łańcuchów Markowa. Klasyfikacja stanów łańcucha Markowa. Łańcuchy stacjonarne i jednorodne.2
3. Metody algebry komputerowej w analizie macierzy prawdopodobieństw przejścia. Symulacja łańcuchów Markowa.2
4. Modele systemów ze zdarzeniami dyskretnymi - modelowanie kolejek, zapasów. Elementy teorii niezawodności.3
5. Metody symulacyjne w analizie statystycznej danych: bootstrap.2
6. Teoria wartości ekstremalnych. Zastosowanie w ubezpieczeniach i teorii niezawodności. Zarządzanie jakością produkcji.3

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Realizacja i testowanie algorytmów generacji liczb pseudolosowych.6
2. Praktyczna realizacja algorytmów analizy macierzy stochastycznych.6
3. Symulacyjne wyznaczanie parametrów systemów obsługi.6
4. Rozwiązywanie zadań statystycznych z wykorzystaniem metody bootstrap.4
5. Statystyka wartości ekstremalnych.6

Literatura podstawowa

1. Jan Beirlant, Jozef L. Teugels, Petra Vynckier, Practical Analysis of Extreme Values, Leuven University Press, Leuven, 1996.
2. Averill M. Law, W. David Kelton, Simulation Modeling and Analysis, McGraw-Hill Book Company, New York, 1982.
3. Sheldon M. Ross, Simulation, Academic Press, San Diego, 1997.
4. A. D. Wentzell, Wykłady z teorii procesów stochastycznych, PWN, Warszawa, 1980.
5. R. Wieczorkowski, R. Zieliński, Komputerowe generatory liczb losowych, WNT, Warszawa, 1997.

Literatura uzupełniająca

1. L. Gajek, M. Kałuszka, Wnioskowanie statystyczne, PWN, Warszawa, 2000.
2. W. Feller, Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, t. I. PWN, Warszawa, 1966.
3. M. Fisz, Rachunek prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa, 1969.

Warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę laboratorium i pozytywny wynik egzaminu (wykład).

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2907

Nazwa kursu: Seminarium Badawcze

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2
Semestralna liczba godzin 30
Forma zaliczenia zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowi Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 1/2

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): zapoznanie się z warsztatem pracy naukowej

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Przegląd listeratury i próba samodzielnych badań w wybranym przez prowadzącego zajęcia dziele informatyki

Seminarium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Sformułowanie problemu badawczego2
2. Analiza narzędzi badawczych2
3. Aktualny stan wiedzy2
4. Refereowanie prac przez studentów2
5. Refereowanie prac przez studentów2
6. Refereowanie prac przez studentów2
7. Refereowanie prac przez studentów2
8. Referowanie wyników symulacji i obliczeń2
9. Referowanie wyników symulacji i obliczeń2
10. Referowanie wyników symulacji i obliczeń2
11. Referowanie wyników symulacji i obliczeń2
12. Referowanie wyników symulacji i obliczeń2
13. Referowanie wyników symulacji i obliczeń2
14. Podsumowanie i wnioski2
15. Podsumowanie i wnioski2

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: wygłoszenie referatu i napisanie pracy końcowej

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2908

Nazwa kursu: Zaawansowane Techniki Analizy Algorytmów

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 6
Liczba godzin CNPS 180

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: brak

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 1/2

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie warsztatu matematycznego służącego do analizy algorytmów i protokołów

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Przegląd zagadnienień kombinatorycznych, probabilistycznych i algebraiczych wykorzystywanych do alazy algorytmów.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Łańcuchy Markowa i błądzenie w grafach2
2. Twierdzenia Frobeniusa2
3. Zastosowania twierdzenia Frobeniusa2
4. Metody wyznaczania WebRank2
5. Elementy algebraicznej teorii grafów - 12
6. Elementy algebraicznej teorii grafów - 2 2
7. Elementy algebraicznej teorii grafów - 32
8. Rozproszone teblice haszujące2
9. Własności protokołów typu P2P2
10. Obciążenie węzłów w protokołach P2P2
11. Elementy teorii niezawodności2
12. Niezawodność protokołów P2P2
13. Własności kodów losowych2
14. Urządzenia typu RFID2
15. Podsumowanie2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin

Literatura podstawowa

1. D. Knuth, Sztuka programowania, tom 1
2. D. Knuth, Sztuka programowania, tom 3
3. R. Graham, D. Knuth, O. Patashnik, Matematyka Konkretna,Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 2003
4. P. Flajolet and R.Sedgewick,http://algo.inria.fr /flajolet/Publications/books.html

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: egzamin

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2909

Nazwa kursu: Praca magisterska

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 1
Semestralna liczba godzin 15
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 12
Liczba godzin CNPS 15

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowi Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 2/1

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Napisanie pracy magisterskiej

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Analiza i rozwiązanie postawionego przez opiekuna naukowego problemu informatycznego oraz opracownie pracy magisterskiej (plan ma charakter wzorca; w zależności od realizowanego zagadnienia może ulec zmianie)

Projekt

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Sprecyzowanie zagadnienia1
2. Analiza dostępnej literatury2
3. Realizacja projektu3
4. Testy 1
5. Analiza teoretyczna4
6. Testy1
7. Napisanie pracy2
8. Przygotowanie dokumentacji i nośników1

Literatura podstawowa

1. zależna od analizowanego zagadnienia

Literatura uzupełniająca

1. zależna od analizowanego zagadnienia

Warunki zaliczenia: akceptacja rozwiązania zagadnienia informatycznego oraz pracy magisterskiej przez opiekuna naukowego

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2910

Nazwa kursu: Seminarium dyplomowe

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2
Semestralna liczba godzin 30
Forma zaliczenia zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: 2/3

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie technik pisania prac, referowania własnych wyników oraz przygotowanie do egzaminu magisterskiego

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Seminarium poświęcone zagadnieniom związanym z pisaniem pracy magisterskiej

Seminarium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Zasady pisania prac dyplomowych2
2. Referowanie prac uczestniów2
3. Referowanie prac uczestniów2
4. Referowanie prac uczestniów2
5. Referowanie prac uczestniów2
6. Referowanie prac uczestniów2
7. Referowanie prac uczestniów2
8. Referowanie zagadnień związanych z pisanymi pracami 2
9. Referowanie zagadnień związanych z pisanymi pracami 2
10. Referowanie zagadnień związanych z pisanymi pracami 2
11. Referowanie zagadnień związanych z pisanymi pracami 2
12. Przygotowanie do egzaminu magisterskiego2
13. Przygotowanie do egzaminu magisterskiego2
14. Przygotowanie do egzaminu magisterskiego2
15. Przygotowanie do egzaminu magisterskiego2

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: wygłoszenie dwóch referatów

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2911

Nazwa kursu: Algorytmiczna teoria gier

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Podstawy algebry, analizy matematycznej, matematyki dyskretnej i rachunku prawdopodobieństwa.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń, dr hab. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: /

Typ kursu: wybieralny

Cele zajęć (efekty kształcenia): Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami teorii gier oraz zastosowań do badania zachowania się użytkowników sieci komputerowych.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Celem kursu jest przedstawienie koncepcji informatyki teoretycznej w ujęciu teorii gier. Omówione zostaną między innymi: aukcje; problem dzielenia kosztów; równowagi w grach-istnienie, wyznaczanie i poszukiwanie; teoria gier w Internecie; gry w sieciach; cena anarchii i stabilności.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Wprowadzenie. Matematyczne modele konfliktu i współpracy. Gry macierzowe. Pojęcie równowagi w grach macierzowych.2
2. Programowanie liniowe a gry macierzowe.2
3. Gry sieciowe: gry na zatłoczonych sieciach, samolubni agenci w sieci, paradox Braessa2
4. Gry sieciowe: punkty równowagi, cena anarchii, opłaty za korzystanie z łączy, projektowanie sieci2
5. Złożoność obliczeniowa wyznaczania punktów równowagi2
6. Szybkie algorytmy wyznaczania punktów równowagi dla konkretnych sieci2
7. Uczciwośc, pobieranie opłat wskaźniki kontrolne2
8. Ogólne zasady projektowania systemów opłat2
9. Rozproszone algorytmy kontroli opłat2
10. Mechanizmy współdzielenia kosztów2
11. Metody pobierania opłat2
12. Kombinatoryczne aukcje i oszczędność 2
13. Aukcje dóbr cyfrowych2
14. Aspekty obliczeniowe aukcji2
15. Podsumowanie2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin

Literatura podstawowa

1. 1. G. Owen: Teoria gier, PWN Warszawa 1975
2. 2. Tim Roughgarden: Selfish Routing and the Price of Anarchy, The MIT Press, 77 Massachusetts Avenue, cambridge, ma 02139-4307,U.S.A.; ISBN-10:0-262-18243-2; ISBN-13: 978-0-262-18243-0
3. 3. Joel Watson: Strategia. Wprowadzenie do teorii gier, WNT Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

1. 1. Stef Tijs: Introduction to Game Theory, Hindustan Book Agency, New Gelhi 2003
2. 2. Ernest Płonka: Wykłady z teorii gier, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
3. 3. S. Trybuła, T. Radzik: Gry czasowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.

Warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2912

Nazwa kursu: Algorytmy algebraiczne w kryptografii

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr Przemysław Kubiak

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: /

Typ kursu: wybieralny

Cele zajęć (efekty kształcenia):

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Przedmiotem kursu są podstawy algebraiczne nowoczesnej kryptografii i techniki bezpieczeństwa komputerowego oparte na zaawansowanych strukturach algebraicznych. Przedmiotem kursu są zarówno aspekty budowy metod algebraicznych jak i ich efektywnej implementacji.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Ciała skończone - fundamentalne algorytmy.4
2. Kryptosystem RSA. Wielość wykładników tajnych w RSA.2
3. Faktoryzacja modułu RSA przy znanym wykładniku tajnym.4
4. Logarytm dyskretny i algorytmy jego obliczania.4
5. Krzywe eliptyczne nad ciałami skończonymi, ich wykorzystanie.6
6. Pairing Weila i jego wykorzystanie.6
7. Kryptosystem plecakowy i jego odmiany.4

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Listy zagadnień związane z poszczególnymi tematami wykładu.15

Literatura podstawowa

1. Algebraiczne aspekty kryptografii, N. Koblitz, WNT 2000, ISBN 83-204-2418-6.
2. Elliptic Curves and Their Applications to Cryptography - An Introduction. A. Enge, Kluwer Acadenic Publishers, ISBN 0-7923-8589-6
3. Handbook of Applied Cryptography, A. J. Menezes, P. C van Oorschot, S. A. Vanstone, CRC, 1996, ISBN 0-8493-8523-7.

Literatura uzupełniająca

1. Materiały konferencyjne.

Warunki zaliczenia: Kolokwium.

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2913

Nazwa kursu: Algorytmy Randomizacyjne

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Algorytmy i Struktury Danych, Rachunek Prawdopodobieństwa

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr hab. Michał Morayne, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: /

Typ kursu: wybieralny

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie podstawowych metod budowania i analizy algorytmów wykorzystujących mechanizm losowości

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Kurs zawiera przedstawienie wybranych metod randomizacyjnych dla konstrukcji efektywnych algorytmów dla zagadnień, w których deterministyczne rozwiązania nie dają zadawalających rezultatów. Kurs zapoznaje z kilkoma waznymi algorytmami zrandomizowanymi w tym z takimi, nad ktorymi prowadzone są prace w naszym Instytucie.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Algorytmy Monte Carlo i Las Vegas.2
2. Analiza algorytmów Quicksort i RandomQS.4
3. Algorytmy zrandomizowane na drzewach logicznych.4
4. Zasada minimaksowa.4
5. Zagadnienie optymalnego najlepszego wyboru w trybie on-line.4
6. Algorytm Preatera dla najlepszego wyboru on-line na porządkach częściowych.4
7. Metoda probabilistyczna, planowanie konferencji.4
8. Algorytmy zrandomizowane w teorii grafów.4

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Zadania do materiału przedstawionego na wykładzie.15

Literatura podstawowa

1. R. Motwani and P. Raghavan, Randomized Algorithms. Cambridge University Press, New York, NY, 1995.

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: kolokwium

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2914

Nazwa kursu: Automatyczna Weryfikacja

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Programowanie II (INP3706)

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: /

Typ kursu: wybieralny

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie narzędzi do automatycznej do automatycznej weryfikacji prototypów algorytmów

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Celem kursu jest opanowanie technik budowania formalych modeli systemów, formułowania celów i metod weryfikacji. Głównymi narzędziami stosowanymi podczas kursu będą: logiki modalne i czasowe, automaty Buechiego.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Automaty skończone.2
2. Automaty Buchi i języki omega-regularne.2
3. Zagadnienie niepustości języka.2
4. Logiki modalne i modele Kripke.2
5. Logiki K, S4 i S5.2
6. Logiki czasowe (LTL).2
7. Translacja formuł LTL na automaty Buchi - I.2
8. Translacja formuł LTL na automaty Buchi - II2
9. Szybkie metody konstruowania automatów Buchi.2
10. Modele systemów reaktywnych2
11. Język PROMELA2
12. SPIN2
13. Zastosowania: mutex exclusion problem2
14. Zastosowania: rozsyłanie informacji2
15. Zastosowania: wybór lidera2

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Automaty skończone.2
2. Automaty Buchi.2
3. Logiki modalne.2
4. Logiki czasowe.2
5. Translacja formuł LTL na automaty Buchi.2
6. Przykłady.2

Literatura podstawowa

1. E. Clarke, O. Grumberg, D. Peled, Model Checking, MIT Press, 2000.
2. C. Stirling, Modal and Temporal Properties of Processes, Springer, 2001.

Literatura uzupełniająca

1. KL McMillan, Symbolic Model Checking, Kluwer Academic Publishers, 1993.

Warunki zaliczenia: kolokwium

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP0759

Nazwa kursu: Geometria obliczeniowa

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Algorytmy i struktury danych.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr Maciek Gębala

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowi Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: /

Typ kursu: wybieralny

Cele zajęć (efekty kształcenia): Umiejętność efektywnego wykorzystania algorytmów geometrii obliczeniowej.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Przegląd podstawowych metod geometrii obliczeniowej.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Wprowadzenie do zagadnień geometri obliczeniowej.2
2. Problem przecięcia odcinków. Podstawowe struktury danych wykorzystywane w algorytmach.2
3. Triangulacja wielokątów prostych i monotonicznych.2
4. Podział wielokąta prostego na monotoniczne lub wypukłe.2
5. Programowanie liniowe.2
6. Problem lokalizacji punktu.2
7. Diagramy i grafy Voronoi.2
8. Triangulacja Delaunay-a.2
9. Zaawansowane geometryczne struktury danych.2
10. Otoczki wypukłe.2
11. Binarny podział przestrzeni.2
12. Planowanie drogi robota.2
13. Grafy widzialności.2
14. Inne przykłady algorytmów z geometrii obliczeniowej.2
15. Podsumowanie wykładu.2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Rozwiązywanie zadań związanych z tematyką wykładu.15

Literatura podstawowa

1. M. de Berg, M. van Kreveld, M. Overmars, O. Schwarzkopf, Geometria obliczeniowa: algorytmy i zastosowania, WNT, Warszawa 2007 (ISBN 978-83-204-3244-2)
2. F.P. Preparata, M.I. Shamos, Geometria obliczeniowa. Wprowadzenie, Helion, 2003 (ISBN 83-7361-098-7)
3. T.H. Cormen, Ch.E. Leiserson, R.L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa 1997 (ISBN 83-204-2144-6)

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe.

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2915

Nazwa kursu: Kombinatoryka analityczna

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Matematyka Dyskretna

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: /

Typ kursu: wybieralny

Cele zajęć (efekty kształcenia): Zapoznanie się z kombinatoryką symboliczną i technikami analitycznymi kombinatoryki

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu:

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Szeregi potęgowe w dziedzinie zespolonej2
2. Klasy kombinatoryczne i funkcje tworzące2
3. Rozkłady i partycje liczb2
4. Ciągi z ograniczeniami i algorymy wyboru lidera dla sieci ad Hoc2
5. Klasy kombinatoryczne etykietowane2
6. Liczby Stirlinga2
7. Permutacje, injekcje surjekcje2
8. Paradoks urodzinowy i problem zbieracza kuponów2
9. Wybór wielokrotny 2
10. Funkcje wymierne zmiennej zespolonej i asymptotyki2
11. Twierdzenie Cauchyego2
12. Metoda residuów2
13. Analityczne techniki wyznaczania asymptotyk2
14. Analiza wybranych algorytmów losowych2
15. Podsumowanie2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin

Literatura podstawowa

1. P. Flajolet and R.Sedgewick,http://algo.inria.fr /flajolet/Publications/books.html
2. R. Graham, D. Knuth, O. Patashnik, Matematyka Konkretna,Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 2003

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: zdanie dwóch kontrolnych sprawdzianów

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP9763

Nazwa kursu: Modelowanie Stochastyczne

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 1 1
Semestralna liczba godzin 15 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Zaliczenie: MAP3701, MAP4701, Modelowanie Stochastyczne I MAP5706

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr hab. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: /

Typ kursu: wybieralny

Cele zajęć (efekty kształcenia): Uzupełnienie wiedzy o metodach modelowania probabilistycznego z uwzględnieniem procesów stochastycznych z czasem dyskretnym, ciągłym, pól losowych. Szczególny nacisk zostanie położony na znaczenie metod numerycznych w analizie tych zagadnień oraz w zadaniach optymalizacyjnych w modelach stochastycznych.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Kurs uzupełnia wiadomości na temat metod probabilistycznych w zastosowaniu do modelowania zjawisk losowych w technice, ekonomii, finansach. Omawiane są modele z czasem ciągłym, konstruowane za pomocą całek stochastycznych różnych typów.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Konstrukcja procesów z czasem ciągłym. Ruch Browna, proces Poissona.4
2. Procesy o niezależnych i stacjonarnych przyrostach.4
3. Proces ryzyka.2
4. Geometryczny ruch Browna. Proces odnowy.4
5. Całki stochastyczne. Numeryczna aproksymacja całek stochastycznych.4
6. Zastosowania estymacji statystycznej, komputerowa konstrukcja gaussowskich modeli z czasem ciągłym.4
7. Komputerowa konstrukcja modeli definiowanych za pomocą całek stochastycznych.4
8. Przykłady zastosowania metod będących tematyką wykładu4

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Proste modele programowania matematycznego z losowymi parametrami.2
2. Modelowanie zaleznych ciągów zmiennych losowych.2
3. Symulacja trajektorii procesów typu Levy\'ego.2
4. Całki stochastyczne. Numeryczna aproksymacja całek stochastycznych.2
5. Statystyka procesów stochastycznych-wybrane przykłady4
6. Mini projekt podsumowyjący tematykę laboratorium.3

Literatura podstawowa

1. Paul Glasserman, Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Applications of Mathematics vol. 53: Stochastic Modelling and Applied Probability, Springer-Verlag, New York 2004.
2. Sheldon M. Ross, Simulation, Academic Press, San Diego 1997.
3. Kazimierz Sobczyk, Stochastyczne równania różniczkowe. Teoria i zastosowania, WNT, Warszawa 1996.
4. A. D. Wentzell, Wykłady z teorii procesów stochastycznych, PWN Warszawa 1980.
5. Aleksander Janicki, Adam Izydorczyk, Metody komputerowe w modelowaniu stochastycznym, WNT, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

1. P. Billingsley, Prawdopodobieństwo i miara, PWN, Warszawa 1987.
2. Aleksander Janicki, Adam Izydorczyk, Metody komputerowe w modelowaniu stochastycznym, WNT, Warszawa 2001.

Warunki zaliczenia: Przygotowanie 2 projektów opisujących przeprowadzone eksperymenty obliczeniowe w trakcie semestru zajęć w laboratorium komputerowym.

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2916

Nazwa kursu: Obliczenia gridowe

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: zalecany: kurs systemów rozproszonych

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab Mirosław Kutyłowski

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: prof. dr hab Mirosław Kutyłowski

Rok/Semestr: /

Typ kursu: wybieralny

Cele zajęć (efekty kształcenia): Umiejętność wykorzystania systemów typu grid, projektowania zadań systemów gridowych.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Przedmiotem kursu są technologie przetwarzania dużej skali, reguły przygotowywania zadań dla systemów gridowych i projektowanie algorytmów dla takich systemów.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. ewolucja wirtualnych systemów obliczeniowych2
2. zarządzanie zasobami2
3. zagadnienia bezpieczeństwa w gridach2
4. zarządzanie danymi2
5. obliczenia równoległe/rozproszone na gridach2
6. architektury gridów4
7. grid semantyczny2
8. techniki programowania 2
9. administracja gridem4
10. administracja aplikacją gridową2
11. przykładowy system obliczeń gridowych6

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. zapoznanie z systemem gridowym4
2. przygotowanie aplikacji gridowej7
3. testowanie aplikacji4

Literatura podstawowa

1. TBA

Literatura uzupełniająca

1. TBA

Warunki zaliczenia: kolokwium pisemne, indywidualny projekt

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP8768

Nazwa kursu: Programowanie Rozproszone i Współbieżne

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr Marcin Kik

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: /

Typ kursu: wybieralny

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie narzędzi służących do budowy aplikacji współbieżnych i rozproszonych

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Narzędzia i techniki stosowane w programowaniu rozproszonym i współbieżnym, metody synchronizacji procesów, podstawowe języki i systemy do programowania rozproszonego.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Omówienie interfejsu programisty systemu PVM2
2. Omówienie elementów konstrukcji PVM2
3. Wprowadzenie do programowania współbieżnego2
4. Wzajemne wykluczanie - algorytm Dekkera2
5. Wzajemne wykluczanie - algorytm pierkarniany2
6. Semafory, Monitory2
7. Communication in Ada2
8. Omówienie języka OCCAM2
9. Algorytm Riccarda Agrawali2
10. Algorytm Dijkstry-Scholtena2
11. Wprowadzenie do CSP2
12. Omówienie języka CSP2
13. Semantyka śladów (Traces)2
14. Sematyka Stable Failures2
15. Semantyka FDI2

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Implementacja programów rozproszonych z wykorzystaniem PVM.2
2. Implementacja programów rozproszonych z wykorzystaniem PVM.2
3. Implementacja programów rozproszonych z wykorzystaniem PVM.2
4. Programowanie współbieżne w Adzie2
5. Programowanie współbieżne w Adzie2
6. Programowanie współbieżne w OCCAMie2
7. Programowanie współbieżne w OCCAMie2
8. Programowanie współbieżne w OCCAMie2

Literatura podstawowa

1. M. Ben-Ari Podstawy programowania współbieżnego i rozproszonego.
2. Steve Schneider Concurrent and Real-Time Systems
3. http://www.netlib.org/pvm3/book/pvm-book.html.

Literatura uzupełniająca

1. Tony Hoare Communicating Sequential Processes
2. G. Tel, Introduction to Distributed Algorithms, Cambridge University Press, 1994.

Warunki zaliczenia: zadania programistyczne.

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP8756

Nazwa kursu: Obliczenia Na Komputerach Równoległych

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2
Semestralna liczba godzin 30
Forma zaliczenia zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Algebra Numeryczna

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr hab. Krystyna Ziętak, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: /

Typ kursu: wybieralny

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie postawowych technik obliczeń równoległych

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Celem kursu jest wprowadzenie do obliczeń na komputerach równoległych (sieciach rozproszonych). Program wykładu obejmuje klasyfikację systemów równoległych oraz równoległe algorytmy dla wybranych zagadnień algebry: równoległe algorytmy mnożenia i transponowania macierzy, warianty ijk eliminacji Gaussa i metody Cholesky`ego, cykliczna redukcja, algorytmy typu dziel i zwyciężaj, równoległe algorytmy obliczania wartości własnych macierzy, metody jednoczesnego obliczania wszystkich pierwiastków wielomianu, równoległe algorytmy wyznaczania rozkładu QR macierzy i jego zastosowanie do liniowego zadania najmniejszych kwadratów, rekurencyjna realizacja rozkładu Cholesky`ego. Wspomniane będą też wybrane narzędzia do programowania jak np. BLAS.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Klasyfikacja systemów równoległych. Charakteryzacja algorytmów równoległych. Prawo Amdahla.2
2. Przykłady prostych algorytmów równoległych (sortowanie ciągu liczb, przesyłanie i sumowanie liczb na kostce).2
3. Równoległe algorytmy mnożenia macierzy.2
4. Równoległe algorytmy transponowania macierzy. System BLAS wspomagający obliczenia macierzowe.2
5. Układy równań liniowych - cykliczna redukcja. Algorytmy typu dziel i zwyciężaj dla układów z macierzą trójkątną.2
6. Szybkie odwracanie macierzy.2
7. Warianty ijk eliminacji Gaussa. Implementacja za pomocą BLASa.2
8. Algorytm WZ rozwiązywania układów równań liniowych.2
9. Zagadnienie własne dla macierzy symetrycznych. Równoległe warianty metody Jacobiego obliczania wartości własnych macierzy.2
10. Metoda Cuppena typu dziel i zwyciężaj dla zagadnienia własnego dla macierzy symetrycznych trójprzekątniowych.2
11. Metody jednoczesnego obliczania wszystkich zer wielomianu. Metoda Duranda-Kernera.2
12. Równoległe implementacje iteracyjnych metod rozwiązywania układów równań liniowych.2
13. Równoległe i rekurencyjne realizacje rozkładu Cholesky`ego.2
14. Liniowe zadanie najmniejszych kwadratów. Równoległe algorytmy wyznaczania rozkładu QR (przekształcenie Householdera).2
15. ScaLapack. BLACS. BLAMPS. Nowe trendy w obliczeniach równoległych.2

Literatura podstawowa

1. S. G. Akl, The design and analysis of parallel algorithms, Prentice Hall, London 1989.
2. T. L. Freeman, C. Phillips, Parallel numerical algorithms, Prentice Hall, London 1992.
3. J. J. Modi, Parallel algorithms and matrix computation, Oxford Univ. Press, Oxford 1988.
4. J. Ortega, Introduction to parallel and vector solution of linear systems, Plenum Press, New York 1988.
5. D. S. Watkins, Fundamentals of matrix computations, Wiley, New York 1991.

Literatura uzupełniająca

1. D. P. Bertsekas, J. Tsitsiklis, Parallel and distributed computations. Numerical methods, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1989.
2. G. H. Golub, J. M. Ortega, Scientific computing. An introduction with parallel computing, Academic Press, New York 1993.

Warunki zaliczenia: Zaliczenie kolokwium.

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP2917

Nazwa kursu: Systemy Ad Hoc

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2
Semestralna liczba godzin 30
Forma zaliczenia zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne:

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab Mirosław Kutyłowski

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: prof. dr hab. Jacek Cichoń, prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski

Rok/Semestr: /

Typ kursu: wybieralny

Cele zajęć (efekty kształcenia): orientacja w zakresie możliwości technologii systemów ad hoc; zdolności w zakresie projektowania i podtrzymania takich systemów.

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Przedmiotem kursu są sieci ad hoc takie jak sieci mobilne, sieci sensorów i inne sieci będące przeciwieństwem tradycyjnych, przewodowych sieci o stałej architekturze. Główny nacisk położony jest na aspektach algorytmicznych i perspektywach rozwoju technologii.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Technologiczne podstawy sieci bezprzewodowych.2
2. Techniki kodowania.2
3. Odporność na błędy.2
4. Dostęp do kanału komunikacyjnego.2
5. Planowanie sieci dostępowej.2
6. Inicjalizacja sieci.2
7. Techniki bezpieczeństwa w sieciach ad hoc.2
8. Multicasting.2
9. Schematy routingu w sieciach ad hoc.2
10. Budowa szkieletów sieci ad hoc.2
11. Routing geometryczny.2
12. Optymalizacja zużycia energii.2
13. Zarządzanie danymi w sieciach mobilnych.2
14. Systemy P2P.2
15. Przegląd wybranych systemów.2

Literatura podstawowa

1. TBA

Literatura uzupełniająca

1. TBA

Warunki zaliczenia: kolowkium pisemne

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP8772

Nazwa kursu: Technologie więzów

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Algorytmy i Struktury Danych, Matematyka Dyskretna

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: dr Przemysław Kobylański

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: /

Typ kursu: wybieralny

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie metod rozwiązywania problemów za pomocy technologii więzów

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Celem kursu jest zaprezentowanie nowej i szybko rozwijającej się metodologii programowania jaką jest technologia więzów. Dzięki swej deklaratywności pozwala ona w krótkim czasie tworzyć złożone aplikacje rozwiązujące trudne zagadnienia z takich dziedzin jak np. optymalizacja, sztuczna inteligencja (rozpoznawanie obrazów) czy teoria programowania (analiza i synteza programów). W ramach wykładu zaprezentowane zostaną teoretyczne podstawy technologii więzów oraz przykłady narzędzi, które ją wykorzystują. Podczas zajęć laboratoryjnych rozwiązywane będą listy zadań zawierające zarówno ćwiczenia wprowadzające w zagadnienie technologii więzów jak i trudniejsze problemy jakie można napotkać w praktyce.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. GNUPROLOG: zmienne, więzy i etykietowanie2
2. GNUPROLOG: optymalizacja i więzy symboliczne2
3. YAP PROLOG: moduły CLP(Q) i CLP(R)2
4. YAP PROLOG: przykłady zastosowań2
5. Problem spełnienia ograniczeń i sieci ograniczeń2
6. Wymuszanie zgodności i propagacja ograniczeń2
7. Zgodność kierunkowa2
8. Stategie przeszukiwania w przód2
9. Strategie przeszukiwania w tył2
10. Zaawansowane metody wymuszania zgodności2
11. Sieć więzów czasowych2
12. Optymalizacja2
13. Przegląd narzędzi programistycznych2
14. COMET: Lokalne przeszukiwanie oparte na więzach2
15. COMET: elementy języka COMET2

Laboratorium

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Rozwiązywanie zadań z list opracowanych przez wykładowcę.15

Literatura podstawowa

1. Rina Dechter. Constraint Processing, Morgan Kaufmann, 2003.
2. Thom Fruhwirth, Slim Abdennadher. Essentials of Constraint Programming, Springer-Verlag, 2003.
3. Pascal Van Hentenryck, Laurent Michel. Constraints-Based Local Search, The MIT Press, 2005.

Literatura uzupełniająca

1. Krzysztof Apt. Principles of Constraint Programming, Cambridge University Press, 2003.
2. Kim Marriott, Peter J. Stuckey. Programming with Constraints: An Introduction, The MIT Press, 1998.

Warunki zaliczenia: Pozytywne zaliczenie laboratorium.

Powrot do spisu


OPISY KURSÓW

Kod kursu: INP6752

Nazwa kursu: Pozyskiwanie Wiedzy

Język wykładowy: polski

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstępne: Bazy Danych

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: prof. dr hab. Jacek Cichoń

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Rok/Semestr: /

Typ kursu: wybieralny

Cele zajęć (efekty kształcenia): Opanowanie podstawowych technik wydobywania wiedzy z danych eksperymentalnych

Forma nauczania: tradycyjna

Krótki opis zawartości całego kursu: Analiza wzorców. Automatyczna klasyfikacja (metoda k -średnich, metody hierarchiczne, przegląd najnowszych technik). Metoda głównych składowych. Sieci neuronowe: technika wstecznej propagacji błędów, sieci Hopfielda.

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin)

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Wprowadzenie2
2. Reguły asocjacyjne2
3. Reguły asocjacyjne 22
4. Rangi stron (WebRank)2
5. Rangi stron ukierunkowane na użytkownika2
6. HITS i spamy2
7. Klasteryzacja : metoda k środków2
8. Klasteryzacja : metody hierarchiczne2
9. Support Vector Machine2
10. Zwarte szkielety (compact skeletons)2
11. Algorytmy on-line2
12. Analiza danych strumieniowych2
13. Wyszukiwanie wzorców w ciągach znaków2
14. Analiza ataków komputerowych2
15. Podsumowanie2

Ćwiczenia

Zawartość tematyczna Liczba godzin
1. Metoda k - średnich i metody hierarchiczne.4
2. Analiza wzorców.2
3. Sieci neuronowe.2
4. Algorytmy genetyczne.2
5. Wnioskowanie rozmyte.2

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Warunki zaliczenia: Kolokwium zaliczeniowe.

Powrot do spisu