Department of Computer Science
FFPT, Wrocław University of Science and Technology

Prace dyplomowe z Informatyki

Tryb ustalania prac dyplomowych

Tematy prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) dostarczane są Dziekanowi przez przewodniczących komisji programowych poszczególnych kierunków. Są one zatwierdzane przez Radę Wydziału w okolicach przełomu maja i czerwca. Po ich zatwierdzeniu przez Radę Wydziału udostępniane są studentom na stronach WWW Wydziału.

Od roku 2015 listę dostępnych prac dyplomowych będzie również dostępna na stronach Katedry Informatyki.

Możliwe jest również zgłoszenie tematu po zatwierdzeniu pierwszej listy przez Radę Wydziału poprzez bezpośrednie dostarczenie do Dziekanatu formularza zgłoszenia tematu pracy dyplomowej, podpisanego przez studenta oraz proponowanego promotora. Również i w tym przypadku temat ten musi być zatwierdzony przez Radę Wydziału.

Kryteria oceny prac dyplomowych

Praca inżynierska

Praca inżynierska oceniana jest niezależnie przez promotora oraz recenzenta. Na jej ocenę wchodzą następujące oceny składowe:

 • Ocena wykonanej pracy:

  1. Ocena realizacji celu pracy/projektu
  2. Ocena doboru metod i narzędzi realizacji pracy/projektu
  3. Innowacyjność rozwiązania (ocena wkładu własnego)
  4. Ocena jakości wykonanej pracy/produktu
 • Ocena dokumentacji pracy:

  1. Ocena kompletności dokumentacji
  2. Ocena struktury logicznej tekstu
  3. Ocena strony językowej
  4. Ocena poziomu edycji dokumentu

Praca magisterska

Zarówno promotor jak i recenzent pracy magisterskiej ustosunkować się muszą do następujących zagadnień:

 1. Czy treść pracy odpowiada określonemu w tytule tematowi?
 2. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp.
 3. Merytoryczna ocena pracy
 4. Inne uwagi
 5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu?
 6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł
 7. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze)
 8. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnianie instytucjom, materiał źródłowy)