Katedra Podstaw Informatyki
Politechnika Wrocławska

Instrukcja w sprawie praktyk na kierunku Informatyka, WPPT

Na kierunku Informatyka obowiązują zasady odbywania praktyk odmienne od ogólnych zasad obowiązujących na WPPT. Warunkiem zaliczenia praktyki jest zgodność charakteru wykonywanej pracy z programem studiów oraz zawodowy charakter praktyki. Praktyka może być odbywana na zasadzie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innego stosunku cywilnoprawnego, w szczególności umowy o praktykę, czy wykonywania prac na rzecz uczelni w ramach przedsięwzięć informatycznych. Dopuszczalne jest również samozatrudnienie pod warunkiem udokumentowania rezultatu konkretnych prac (np. w zakresie rozwoju oprogramowania open source, wytworzenia aplikacji na urządzenia mobilne dostępnej w oficjalnych sklepach itp.). Praktyka musi mieć wymiar co najmniej 160 roboczogodzin. Akceptacji i oceny praktyki dokonują członkowie Zespołu Oceniającego wyznaczeni przez Komisję Programową kierunku Informatyka ( Opiekuni Praktyk). Obecnie są to:
 1. prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
 2. dr inż. Jakub Lemiesz
Opiekun Praktyk może zażądać przedstawienia do wglądu dodatkowych dowodów, takich jak protokoły odbioru produktu czy dowody dokonania wypłaty wynagrodzenia, a ponadto przeprowadzić ustną weryfikację wiedzy i umiejętności nabytych w ramach deklarowanej praktyki. Dokumenty powinny zostać przedstawione w postaci elektronicznej, zaś dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być usunięte. Procedura zaliczenia praktyki:
 1. Krok 1: student wypełnia część A formularza praktyki zawodowej [PDF] (uwaga: w punktach 3-5 należy podać pracodawcę lub podmiot organizujący staż wraz z danymi kontaktowymi, a w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez studenta należy podać odbiorcę usług lub produktów).
 2. Krok 2: pracodawca wypełnia część B formularza praktyki zawodowej dołączając dane umożliwiające uwierzytelnienie (np. kontakt do osoby w firmie, podpis (elektroniczny, odręczny), pieczęć elektroniczną itp.).
 3. Krok 3: student przedkłada wypełniony formularz i ewentualne najistotniejsze dowody wybranemu Opiekunowi Praktyk na służbowy adres email. Uwaga: jakość i cyfrowy format formularza powinny umożliwiać czytelny wydruk.
 4. Krok 3a: (opcjonalny) Opiekun Praktyk kontaktuje się ze studentem, na żądanie student przedkłada dodatkowe dowody i wyjaśnienia.
 5. Krok 4: Opiekun Praktyk dokonuje oceny merytorycznej i przesyła formularz praktyki oraz ocenę do Dziekanatu, z cc do studenta.
 6. Krok 5: na podstawie rekomendacji Opiekuna Praktyk Dziekanat dokonuje wpisu zaliczenia praktyki do systemu dokumentacji studiów.
W razie wątpliwości na temat zgodności praktyki z wymaganiami student powinien skontaktować się z Opiekunem Praktyki, najlepiej przed jej rozpoczęciem. Na pozytywną ocenę praktyki bardzo znacząco wpływają czynniki, takie jak:
 1. renoma i ranga przedsiębiorcy (praktyka u osoby jedynie wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej może budzić wątpliwości, o ile nie są przedstawione inne dowody),
 2. wartość wykonanej pracy (np. w postaci przedstawionego produktu czy choćby uzyskanego wynagrodzenia).
Ponadto:
 1. praktyki zagraniczne są mile widziane. W tym przypadku dokumenty mogą być przedstawione w j. angielskim, niemieckim lub rosyjskim.
 2. Praktyki mogą odbywać się poza sektorem ICT, o ile wykonywane prace mają charakter informatyczny (np. informatyzacja kancelarii prawnej, prace informatyczne w służbie zdrowia, itp.).