Katedra Podstaw Informatyki
Politechnika Wrocławska

POSTĘPOWANIE O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

 • autor dokumentu: Mirosław Kutyłowski
 • data powstania dokumentu: 9.3.2016, 25.5.2016
 • wersja: 1.1
 • odbiorca dokumentu: Sekcja VI Centralnej Komisji, do przekazania stronom uczestniczących w postępowaniach
 • cel dokumentu: syntetyczny opis procesu na podstawie obowiązującego prawa w przedmiocie postępowań o nadanie tytułu profesora

Dokument powstał częściowo na podstawie opracowania prof. Jerzego Błażejowskiego i zawiera fragmenty literalnie przekopiowane

STANDAROWY PRZEBIEG POSTĘPOWANIA W SKRÓCIE

Przebieg postępowania zakończony nadaniem tytułu profesora:

 1. kandydat składa wniosek wraz z autoreferatem, ankietą i poświadczonymi kopiami dyplomów dr i dr hab.
 2. rada jednostki na drodze uchwały wszczyna postępowanie
 3. rada jednostki wyznacza 10 kandydatów na recenzentów
 4. Centralna Komisja powołuje 5 recenzentów
 5. kierownik jednostki zleca wykonanie recenzji
 6. recenzenci wykonują recenzje
 7. rada jednostki podejmuje uchwałę o poparciu wniosku
 8. Centralna Komisja podejmuje uchwałę o przedstawieniu kandydata do tytułu
 9. Prezydent RP nadaje tytuł profesora

Przebieg postępowania zakończony odmową przedstawienia kandydata do nadania tytułu profesora:

 1. kandydat składa wniosek wraz z autoreferatem, ankietą i poświadoczonymi kopiami dyplomów dr i dr hab.
 2. rada jednostki na drodze uchwały wszczyna postępowanie
 3. rada jednostki wyznacza 10 kandydatów na recenzentów
 4. Centralna Komisja powołuje 5 recenzentów
 5. kierownik jednostki zleca wykonanie recenzji
 6. recenzenci wykonują recenzje
 7. rada jednostki podejmuje uchwałę o odmowie poparcia wniosku
 8. kandydat składa odwołanie
 9. Centralna Komisja utrzymuje w mocy decyzję o odmowie poparcia wniosku, lub kieruje do ponownego rozpatrzenia do tej samej jednostki lub innej
 10. kontynuacja wg poprzednich zasad
 1. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA Z PUNKTU WIDZENIA KANDYDATA
 2. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA Z PUNKTU WIDZENIA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE
 3. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA Z PUNKTU WIDZENIA RECENZENTA
 4. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA Z PUNKTU WIDZENIA CENTRALNEJ KOMISJI
 5. NAJISTOTNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE