Department of Fundamentals of Computer Science


Wrocław University of Science and Technology

POSTĘPOWANIE O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

  • autor dokumentu: Mirosław Kutyłowski
  • data powstania dokumentu: 9.3.2016, 25.5.2016
  • wersja: 1.1
  • odbiorca dokumentu: Sekcja VI Centralnej Komisji, do przekazania stronom uczestniczących w postępowaniach
  • cel dokumentu: syntetyczny opis procesu na podstawie obowiązującego prawa w przedmiocie postępowań o nadanie tytułu profesora

Dokument powstał częściowo na podstawie opracowania prof. Jerzego Błażejowskiego i zawiera fragmenty literalnie przekopiowane

STANDAROWY PRZEBIEG POSTĘPOWANIA W SKRÓCIE

Przebieg postępowania zakończony nadaniem tytułu profesora:

  1. kandydat składa wniosek wraz z autoreferatem, ankietą i poświadczonymi kopiami dyplomów dr i dr hab.
  2. rada jednostki na drodze uchwały wszczyna postępowanie
  3. rada jednostki wyznacza 10 kandydatów na recenzentów
  4. Centralna Komisja powołuje 5 recenzentów
  5. kierownik jednostki zleca wykonanie recenzji
  6. recenzenci wykonują recenzje
  7. rada jednostki podejmuje uchwałę o poparciu wniosku
  8. Centralna Komisja podejmuje uchwałę o przedstawieniu kandydata do tytułu
  9. Prezydent RP nadaje tytuł profesora

Przebieg postępowania zakończony odmową przedstawienia kandydata do nadania tytułu profesora:

  1. kandydat składa wniosek wraz z autoreferatem, ankietą i poświadoczonymi kopiami dyplomów dr i dr hab.
  2. rada jednostki na drodze uchwały wszczyna postępowanie
  3. rada jednostki wyznacza 10 kandydatów na recenzentów
  4. Centralna Komisja powołuje 5 recenzentów
  5. kierownik jednostki zleca wykonanie recenzji
  6. recenzenci wykonują recenzje
  7. rada jednostki podejmuje uchwałę o odmowie poparcia wniosku
  8. kandydat składa odwołanie
  9. Centralna Komisja utrzymuje w mocy decyzję o odmowie poparcia wniosku, lub kieruje do ponownego rozpatrzenia do tej samej jednostki lub innej
  10. kontynuacja wg poprzednich zasad
  1. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA Z PUNKTU WIDZENIA KANDYDATA
  2. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA Z PUNKTU WIDZENIA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE
  3. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA Z PUNKTU WIDZENIA RECENZENTA
  4. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA Z PUNKTU WIDZENIA CENTRALNEJ KOMISJI
  5. NAJISTOTNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE